ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การขยายจำนวนทุนการช่วยเหลือการดำเนินการสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนดลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Transformation Fund) ในพื้นที่ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันที่: 27/03/2562 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การขยายจำนวนทุนการช่วยเหลือการดำเนินการสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนดลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Transformation Fund) ในพื้นที่ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑