ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อหลักสูตรหรือใบประกาศนียบัตรด้านดิจิทัลที่ได้รับการรับรองตามมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (ฉบับที่ ๒ แก้ไขเพิ่มเติม)

วันที่: 02/05/2562 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อหลักสูตรหรือใบประกาศนียบัตรด้านดิจิทัลที่ได้รับการรับรองตามมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (ฉบับที่ ๒ แก้ไขเพิ่มเติม)