ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงการพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Private Investment) และการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครง

วันที่: 14/03/2562 | ส่วนกลาง

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงการพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Private Investment) และการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงการพื้นฐานภาครัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Goverment & Public  Investment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: