ประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Asia Digital Expo 2018

วันที่: 19/12/2560 | ส่วนกลาง

ด้วยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กำหนดจัดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Asia Digital Expo 2018” ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการดิจิทัลได้มีโอกาสมาแสดงนวัตกรรมในงาน สำนักงานฯ จึงขอประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาและคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “Asia Digital Expo 2018”

ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครขอรับการสนับสนุนการพื้นที่จัดนิทรรศการในงานดังกล่าว จะต้องกรอกข้อมูลของบริษัทให้ครบถ้วน โดยในข้อ (4) ให้เลือกช่อง "อื่น ๆ" และระบุว่า "ขอรับการสนับสนุนการใช้พื้นที่งาน Asia Digital Expo 2018" จากนั้นส่งใบสมัครมาที่ [email protected] ภายในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ประกาศต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: