ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ 30 พฤษภาคม 2561

วันที่: 30/05/2561 | ส่วนกลาง

มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (depa Digital Startup Fund)

ลำดับ
รายการ
หน่วยงานดำเนินการ
1
โครงการเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) (รหัสโครงการ EP-61-0008)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง
2
โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovation Startup) (รหัสโครงการ EP-61-0011)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
โครงการสร้างสรรค์แผนธุรกิจ Startup เข้มแข็งกับ DPU (DPU Startup Business Plan Consolidate) (รหัสโครงการ EP-61-0010)
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
4
โครงการพัฒนาสตาร์ทอัพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยศูนย์ CONC (Thammasat Startup by CONC (รหัสโครงการ EP-61-0009)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
5
โครงการพัฒนานักรบดิจิทัล UTCC เพื่อสังคมที่ดีขึ้น (UTCC Digital Warrior Development for Better Society) (รหัสโครงการ EP-61-0025)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเริ่มต้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (รหัสโครงการ EP-61-0018)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์
7
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน IOTTech Startup 14 จังหวัดภาคใต้ (Southern IOTTech Startup (รหัสโครงการ EP-61-0020)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Industrial and Innovation Startup) (รหัสโครงการ EP-61-0021)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (รหัสโครงการ EP-61-0019)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย ศูนย์ Hatch ภายใต้สำนักวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตร
10
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อริเริ่มธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (รหัสโครงการ EP-61-0015)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ศูนย์ดิจิทัลคอนเทนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาการสารสนเทศ

มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือประกวดสร้างความตระหนัก การจับคู่ธุรกิจ (depa Digital Ecosystem Development Fund)

ลำดับ
รายการ
หน่วยงานดำเนินการ
1
โครงการเทศกาลเนื้อหาดิจิทัลคอนเทนต์นานาชาติกรุงเทพฯ Bangkok International Digital Content Festival (BIDC) 2018 (รหัสโครงการ EP-61-0012)
สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย (e-LAT)
2
โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลเพื่อก้าวสู่เวทีโลก Digital Startup (Go Inter with depa) (รหัสโครงการ EP-61-0023)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3
โครงการส่งเสริมการใช้มาตรฐานสากลในภาคธุรกิจและการเกษตร (รหัสโครงการ EP-61-0005)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันรหัสสากล
4
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจ SMEs ภาคกลางและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ EEC (รหัสโครงการ EP-61-0032)
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
5
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจ SMEs ภาคเหนือ (รหัสโครงการ EP-61-0040)
สมาคมธุรกิจดิจิตอลภาคเหนือ
6
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจ SMEs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รหัสโครงการ EP-61-0038)
สมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น
7
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจ SMEs ภาคใต้ (รหัสโครงการ EP-61-0031)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital SME Transformation Fund)

ลำดับ
รายการ
หน่วยงานดำเนินการ
1
โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐานISO/IEC 29110 (รหัสโครงการ EP-61-0026)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
2
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำกลยุทธ์ธุรกิจดิจิทัลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (รหัสโครงการ EP-61-0017)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง สำนักบริหารอาคารเคเอกซ์
4
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำกลยุทธ์ธุรกิจดิจิทัลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร (รหัสโครงการ EP-61-0022)
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
5
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจ SMEs ภาคเหนือ(รหัสโครงการ EP-61-0040)
สมาคมธุรกิจดิจิตอลภาคเหนือ
6
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจ SMEs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(รหัสโครงการ EP-61-0038)
สมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น
7
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจ SMEs ภาคใต้ (รหัสโครงการ EP-61-0031)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund)

ลำดับ
รายการ
หน่วยงานดำเนินการ
1
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกำลังคนดิจิทัลด้วยมาตรฐานสากล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2
โครงการหลักสูตร Digital Literacy เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสยาม
3
โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
โครงการพัฒนาศักยภาพในการสร้างความปลอดภัยด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากลระดับ Professional
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
5
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้ได้รับประกาศนียบัตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6
โครงการหลักสูตร CompTIA Certificate เพื่อการพัฒนากำลังคนดิจิทัลเป็นประโยชน์ต่อประเทศ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7
โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐานวิชาชีพไอทีสากล
มหาวิทยาลัยบูรพา
8
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security)
มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
9
โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของนักศึกษาด้านศึกษาวิทยากรข้อมูล (Data Science)
มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตศาลายา)
10
โครงการอบรมผู้บริหารเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security)
มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
12
โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรเร่งด่วนที่ปรึกษาด้านดิจิทัลเพื่อภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ (รหัสโครงการ EP-61-0014)
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
13
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย (Cyber Security) ของกำลังคนตามมาตรฐานสากลเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล (รหัสโครงการ SP-61-0028)
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
14
โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรเร่งด่วนที่ปรึกษาด้านดิจิทัล(Digital Transformation Consultant)(รหัสโครงการ EP-61-0016)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย ศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง สำนักบริหารอาคารเคเอกซ์
15
โครงการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลภาครัฐด้าน Data Analytics และ Big Data ด้วยเทคโนโลยีโอเพนซอร์ส (รหัสโครงการ SP-61-0020)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
16
โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล เพื่อการประกอบอาชีพ (Digital Professional) ของบุคลากรตามมาตรฐานสากล(รหัสโครงการ SP-61-0024)
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
17
โครงการยกระดับบุคลากรสู่การเป็นผู้นำชุมชนดิจิทัล (Digital Community Manger)(รหัสโครงการ SP-61-0040)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
18
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย (Cyber Security) ของกำลังคนตามมาตรฐานสากลเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล (รหัสโครงการ SP-61-0028)
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยสำนักงานศึกษาทั่วไป
19
โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรเร่งด่วนที่ปรึกษาด้านดิจิทัล (Digital Transformation Consultant) (รหัสโครงการ EP-61-0016)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย ศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง สำนักบริหารอาคารเคเอกซ์
20
โครงการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลภาครัฐด้าน Data Analytics และ Big Data ด้วยเทคโนโลยีโอเพนซอร์ส (รหัสโครงการ SP-61-0020)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
21
โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล เพื่อการประกอบอาชีพ (Digital Professional) ของบุคลากรตามมาตรฐานสากล(รหัสโครงการ SP-61-0024)
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
22
โครงการยกระดับบุคลากรสู่การเป็นผู้นำชุมชนดิจิทัล (Digital Community Manger) (รหัสโครงการ SP-61-0040)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: