ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ 31 ตุลาคม 2561

วันที่: 15/09/2561 | ส่วนกลาง
 

โครงการที่ผ่านมาตรการ depa Digital Startup Fund (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

 

ลำดับ รายการ ผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ผู้รับผิดชอบ

โครงการ Waste Checking
(รหัสโครงการ EP-61-0152)

บริษัท กรีน ไดร์ฟ จำกัด สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น

โครงการ PARKTICAL 
(รหัสโครงการ EP-61-0160)

นายพงษ์ณรินทร์ เลิศสุริยกาญจน์ 
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น 

โครงการ SMART LEARNING
(รหัสโครงการ EP-61-0159)

นางสาวกรรณิการ์ ทองจันทร์ 
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น 

โครงการ Smart reflex
(รหัสโครงการ EP-61-0157)

นายสิริชัย ฤทธิปัญญาวงศ์  สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น 

โครงการ Tangmo
(รหัสโครงการ EP-61-0155)

บริษัท แตงโม คอร์ป จำกัด สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น  

โครงการ We Chef
(รหัสโครงการ EP-61-0148)

บริษัท วีเชฟ (ประเทศไทย) จำกัด 
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น  

โครงการ LaoShiHao
(รหัสโครงการ EP-61-0154)

บริษัท ภาษาจีนเป่ยจิง จำกัด 
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น  

โครงการ แพลตฟอร์มคิดดีพาสเพื่อ EEC
(รหัสโครงการ EP-61-0153)

บริษัท คิดดีพาส จำกัด 
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น  

โครงการ ลดการใช้พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแสนสุขใต้เทศบาลเมืองแสนสุข (รหัสโครงการ EP-61-0151)

บริษัท ยูบีเซฟ จำกัด 
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น  
๑๐

โครงการ Athena
(รหัสโครงการ EP-61-0149)

บริษัท บียอน เทรนนิ่ง จำกัด 
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น  
๑๑

โครงการแพลตฟอร์มที่ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถรับเงินแทนคุณ
(รหัสโครงการ EP-61-0156)

บริษัท เอสปรีดอทไอโอ จำกัด 
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น  
๑๒

โครงการพยาบาลทางไกล (Remote-Care)
(รหัสโครงการ EP-61-0161) 

บริษัท อมร ชีวิน จำกัด 
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น  
๑๓

โครงการ SATI คอร์ป จำกัด
(รหัสโครงการ EP-61-0158) 

บริษัท อินโฟโทรนิคส์ คอร์ป จำกัด 
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น  

 

 

โครงการที่ผ่านมาตรการ depa Digital Startup Fund (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑)

 

ลำดับ รายการ ผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ผู้รับผิดชอบ

โครงการเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup)
(รหัสโครงการ EP-61-0008)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โดย สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง

๑.ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล
๒.สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น

โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ 
(Innovation Startup) 
(รหัสโครงการ EP-61-0011)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๑.ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล
๒.สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น

โครงการสร้างสรรค์แผนธุรกิจ Startup เข้มแข็งกับ DPU (DPU Startup Business Plan Consolidate)
(รหัสโครงการ EP-61-0010)

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
๑.ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล
๒.สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น

โครงการพัฒนาสตาร์ทอัพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยศูนย์ CONC (Thammasat Startup by CONC)
(รหัสโครงการ EP-61-0009)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑.ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล
๒.สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น

โครงการพัฒนานักรบดิจิทัล UTCC เพื่อสังคมที่ดีขึ้น (UTCC Digital Warrior Development for Better Society)
(รหัสโครงการ EP-61-0025)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑.ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล
๒.สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเริ่มต้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
(รหัสโครงการ EP-61-0018) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑.ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล
๒.สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน IOTTech Startup 14 จังหวัดภาคใต้ (Southern IOTTech Startup)
(รหัสโครงการ EP-61-0020) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
๑.ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล
๒.สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรม
และนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Industrial and Innovation Startup)
(รหัสโครงการ EP-61-0021)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑.ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล
๒.สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น

โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น
(รหัสโครงการ EP-61-0019)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย ศูนย์ Hatch ภายใต้สำนักวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตร 
๑.ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล
๒.สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
๑๐

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อริเริ่มธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล
(รหัสโครงการ EP-61-0015)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ศูนย์ดิจิทัลคอนเทนต์ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ คณะวิทยาการสารสนเทศ
๑.ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล
๒.สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
๑๑

โครงการ RubBUDD Peer-to-Peer Credit Card Payment Platform
(รหัสโครงการ EP-61-0059)

บริษัท ค็อบ เทคโนโลยี จำกัด
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
๑๒

โครงการ เอสพีสมาร์ทแพลนท์
(รหัสโครงการ EP-61-0058)

บริษัท เอสพีสมาร์ทแพลนท์ จำกัด  
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น  
๑๓

โครงการ สปอร์ตไลซ์
(รหัสโครงการ EP-61-0056)

บริษัท สปอร์ตไลซ์ (ประเทศไทย) จำกัด  
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
๑๔

โครงการ Bearcon School Bus
(รหัสโครงการ EP-61-0057)

บริษัท แบร์คอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
๑๕

โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการและฐานข้อมูลยาสำหรับเภสัชกรชุมชนและร้านขายยา
(รหัสโครงการ EP-61-0053)

บริษัท อรินแคร์ จำกัด
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
๑๖

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเริ่มต้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
(รหัสโครงการ EP-61-0018)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะเศรษฐศาสตร์ 
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
 

โครงการที่ผ่านมาตรการ depa Digital Event & Marketing Fund (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑)

 

ลำดับ รายการ ผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ผู้รับผิดชอบ

โครงการเทศกาลเนื้อหาดิจิทัลคอนเทนต์นานาชาติกรุงเทพฯ
Bangkok International Digital Content Festival (BIDC) 2018
(รหัสโครงการ EP-61-0012)

สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย (e-LAT)  ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล

โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล
เพื่อก้าวสู่เวทีโลก Digital Startup (Go Inter with depa)
(รหัสโครงการ EP-61-0023)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล

โครงการส่งเสริมการใช้มาตรฐานสากลในภาคธุรกิจและการเกษตร
(รหัสโครงการ EP-61-0005)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดยสถาบันรหัสสากล
 
ฝ่ายส่งเสริมและสนับ สนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่

โครงการส่งเสริมธุรกิจด้านสมาร์ทซิตี้ กลุ่มจังหวัดเป้าหมายระยอง ชลบุรี
และ ฉะเชิงเทรา (SMART CITY : D - Boost Camp (EEC Forum)
(รหัสโครงการ MP-61-0002)

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ

โครงการ Thailand ICT Awards (TICTA) 2018/ Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Awards 2018
(รหัสโครงการ EP-61-0002)

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล

โครงการสะท้อนศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นในเวทีภูมิภาค 
(Thai Digital startups Go Regional)
(รหัสโครงการ EP-61-0051)

สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ 
ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล

โครงการจัดการแข่งขันแผนธุรกิจ
MIT Inclusive Innovation Challenge Asia 2018
(รหัสโครงการ EP-61-0060)

ศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE Center) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น

โครงการขอรับการสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัล
เพื่อขยายตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล
(รหัสโครงการ EP-61-0069) 
(depa Internationalization Voucher)

บริษัท ฟาสต์ชิป จำกัด
ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล

(ส่วนส่งเสริมการตลาด)

โครงการขอรับการสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อขยายตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล
(รหัสโครงการ EP-61-0068)
(depa Internationalization Voucher)

บริษัท คลาวด์คอมเมิร์ซ จำกัด ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล
(ส่วนส่งเสริมการตลาด)

 
 

 

   โครงการที่ผ่านมาตรการ Depa Digital Manpower Fund (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑)

 

ลำดับ รายการ ผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ผู้รับผิดชอบ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกำลังคนดิจิทัลด้วยมาตรฐานสากล
(รหัสโครงการ SP-61-0002)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ

โครงการพัฒนาศักยภาพในการสร้างความปลอดภัยด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากลระดับ Professional
(รหัสโครงการ SP-61-0009)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล

โครงการพัฒนาศักยภาพในการสร้างความปลอดภัยด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากลระดับ Professional
(รหัสโครงการ SP-61-0009)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้ได้รับประกาศนียบัตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล
(รหัสโครงการ SP-61-0008)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล

โครงการหลักสูตร CompTIA Certificate เพื่อการพัฒนากำลังคนดิจิทัลเป็นประโยชน์ต่อประเทศ
(รหัสโครงการ SP-61-0007)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล

โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐานวิชาชีพไอทีสากล 
(รหัสโครงการ SP-61-0010 )

มหาวิทยาลัยบูรพา ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security)
(รหัสโครงการ SP-61-0012)

มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตกาญจนบุรี) ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล
 

โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของนักศึกษา
ด้านศึกษาวิทยากรข้อมูล (Data Science)
(รหัสโครงการ SP-61-0015)

มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตศาลายา) ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย
(Cyber Security) ของกำลังคนตามมาตรฐานสากลเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล
(รหัสโครงการ SP-61-0028)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
โดยสำนักงานศึกษาทั่วไป
ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล
๑๐

โครงการการพัฒนาศักยภาพด้าน Digital Literacy เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Literacy for Industry 4.0)
(รหัสโครงการ SP-61-0026)

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล
 
๑๑

โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนดิจิทัลให้ได้รับประกาศนียบัตร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานสากล
(รหัสโครงการ SP-61-0039)  

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล
๑๒

โครงการการพัฒนาศักยภาพด้าน Digital Literacy
เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล
(รหัสโครงการ SP-61-0044)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะการบัญชีและการจัดการ  ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล
๑๓

โครงการการพัฒนากำลังคนดิจิทัลเพื่อสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ
CCNA และ CCNA Security
(รหัสโครงการ SP-61-0042)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล
๑๔

โครงการหลักสูตร Internet of Things (IOT) และ Cyber Security
เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรระดับอาชีวศึกษา
(รหัสโครงการ SP-61-0041)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล
๑๕

โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO)
(รหัสโครงการ SP-61-0004)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายส่งเสริมและสนับ สนุนการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและความมั่นคง
๑๖

โครงการอบรมผู้บริหารเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน
(รหัสโครงการ SP-61-0018)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฝ่ายส่งเสริมและสนับ สนุนการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและความมั่นคง
๑๗

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัย
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security)
(รหัสโครงการSP-61-0017)

มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตกาญจนบุรี) ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล
๑๘

โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรเร่งด่วนที่ปรึกษาด้านดิจิทัล
เพื่อภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ
(รหัสโครงการ EP-61-0014)

อตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร  ฝ่ายส่งเสริมและสนับ สนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
๑๙

โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรเร่งด่วนที่ปรึกษาด้านดิจิทัล (Digital Transformation Consultant)
(รหัสโครงการ EP-61-0016)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โดย ศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง สำนักบริหารอาคารเคเอกซ์

 

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
๒๐

โครงการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลภาครัฐด้าน Data Analytics
และ Big Data ด้วยเทคโนโลยีโอเพนซอร์ส
(รหัสโครงการ SP-61-0020)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน โดย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล
๒๑

โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล เพื่อการประกอบอาชีพ (Digital Professional)
ของบุคลากรตามมาตรฐานสากล
(รหัสโครงการ SP-61-0024)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
โดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล
๒๒

โครงการยกระดับบุคลากรสู่การเป็นผู้นำชุมชนดิจิทัล
(Digital Community Manger)
(รหัสโครงการ SP-61-0040)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง 
๒๓

โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้เชี่ยวชาญให้มีความรู้พื้นฐานเพื่อเป็นที่ปรึกษา ผู้ประเมิน ผู้สอนของมาตรฐาน ISO/IEC 29110 และ ISO/IEC 15504 (33000) (รหัสโครงการ SP-61-0045)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล
๒๔

โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้วยมาตรฐานสากล
(รหัสโครงการ SP-61-0082) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล
๒๕

โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ Professional
สู่มาตรฐานสากล
(รหัสโครงการ SP-61-0084) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล
๒๖
 

โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้รับประกาศนียบัตรในระดับมาตรฐานสากล
(รหัสโครงการ SP-61-0083)

มหาวิทยาลัยบูรพา  ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล
๒๗

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน Digital Specialist
เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล
(รหัสโครงการ SP-61-0086)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล
๒๘

โครงการการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล
(รหัสโครงการ SP-61-0089)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล
๒๙

โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาด้าน IT
ตามมาตรฐานสากล ด้วย ComTIA A+
(รหัสโครงการ SP-61-0085)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล
๓๐

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้าน Cloud Computing
ด้วย ComTIA Cloud Essential
(รหัสโครงการ SP-61-0087) 

มหาวิทยาลัยพะเยา  ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล
๓๑

โครงการอบรมด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science Essential)
(รหัสโครงการ SP-61-0088)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล
๓๒

โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ ๒
(รหัสโครงการ SP-61-0099)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล
๓๓

โครงการผลิตบัณฑิตนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)
ตามมาตรฐาน MCSA
(รหัสโครงการ SP-61-0098)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล
 

   โครงการที่ผ่านมาตรการ Depa Digital RD&I Fun (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑)

 

ลำดับ รายการ ผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ผู้รับผิดชอบ

โครงการ FarmFeed : แพลตฟอร์มการเก็บข้อมูลทางการเกษตรและการบริหารจัดการทรัพยากรแบบแบ่งปัน
(รหัสโครงการ EP-61-0028)

บริษัท อินฟิวส์ จำกัด   ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่

โครงการ FarmerSpace : นวัตกรรมการให้บริการ และจัดการการซื้อขายสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน
(รหัสโครงการ EP-61-0004)

บริษัท เทคฟาร์ม จำกัด ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่

โครงการบริหารข้อมูลจังหวัดภูเก็ต
(Smart City Data Platform: Service Layer)
(รหัสโครงการ MP-61-0001)

บริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด  สำนักงานฯ
สาขาภาคใต้ตอนบน

โครงการเชื่อมโยงข้อมูลจังหวัดภูเก็ต
(Smart City Data Platform: Interconnection Layer)
(รหัสโครงการ MP-61-0003)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานฯ
สาขาภาคใต้ตอนบน

โครงการนวัตกรรมต่อยอดจาก GNSS RTK
(รหัสโครงการ MP-61-0004)

สมาคมไทยไอโอที ฝ่ายส่งเสริมแพลตฟอร์มและบริการดิจิทัล

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่: Finz Pork
(รหัสโครงการ EP-61-0062)

บริษัท: บีเอ็มจี แอดไวซ์เซอรีแอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่

โครงการระบบวินิจฉัยและให้คำแนะนำการสร้างกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อยกระดับการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กตามมาตรฐาน ISO/IEC29110 (DIGEST)
(รหัสโครงการ EP-61-0061)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล

โครงการระบบการค้นหาข้อมูลเม็ดยาด้วยเทคโนโลยีวิเคราะห์และจดจำรูปภาพยาอัจฉริยะ” (Smart Pill Image Recognizer)
( รหัสโครงการ SP-61-0047)

บริษัท วายอิง จำกัด ฝ่ายส่งเสริมและสนับ สนุนการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและความมั่นคง

โครงการพัฒนามาตรฐานบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐาน TMT
ระดับบรรจุภัณฑ์ (Medicinal product package)
(รหัสโครงการ SP-61-0097) 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
โดย สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) ส่วนงานมาตรฐานและการบริการสารสนเทศระบบบริการสาธารณสุข (สมสส.)
ฝ่ายส่งเสริมแพลตฟอร์มและบริการดิจิทัล

 

 

   โครงการที่ผ่านมาตรการ Depa Digital Transformation Fund (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑)

 

ลำดับ รายการ ผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ผู้รับผิดชอบ

โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐานISO/IEC 29110
(รหัสโครงการ EP-61-0026)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำกลยุทธ์ธุรกิจดิจิทัลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
(รหัสโครงการ EP-61-0017)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโดยศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง สำนักบริหารอาคารเคเอกซ์  ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำกลยุทธ์ธุรกิจดิจิทัลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
(รหัสโครงการ EP-61-0022)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดยสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม
ฝ่ายส่งเสริมและสนับ สนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่
 

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจ SMEs
ภาคกลางและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ EEC (รหัสโครงการ EP-61-0032)
(depa mini Transformation Voucher)

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจ SMEs
ภาคเหนือ
(รหัสโครงการ EP-61-0040)
(depa mini Transformation Voucher)

สมาคมธุรกิจดิจิตอลภาคเหนือ สำนักงานฯ
สาขา ภาคเหนือตอนบน

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจ SMEs
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(รหัสโครงการ EP-61-0038 )
(depa mini Transformation Voucher)

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น สำนักงานฯ
สาขา ภาคอีสานตอนกลาง

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจ SMEs ภาคใต้
(รหัสโครงการ EP-61-0031)
(depa mini Transformation Voucher)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
สำนักงานฯ
สาขา ภาคใต้ตอนบน
 

โครงการเรือสำรวจอัตโนมัติสำหรับเก็บข้อมูลสำรวจทางน้ำแบบดิจิทัล
(รหัสโครงการ EP-61-0034)

บริษัท เจ็นเซิฟ จำกัด  ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ

โครงการยกระดับธุรกิจบริการร้านค้าอะไหล่ AfterCare
(รหัสโครงการ EP-61-0033) 

บริษัท ออโต้แพร์ จำกัด  ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
๑๐

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจ SMEs
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(รหัสโครงการ EP-61-0052)
(depa mini Transformation Voucher)

สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานฯ
สาขา ภาคอีสานตอนกลาง
๑๑

โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว Digital Transformation for Tourism
(รหัสโครงการ SP-61-0046)
(depa mini Transformation Voucher)

สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน
๑๒

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(รหัสโครงการ EP-61-0065) 
(depa mini Transformation Voucher) 

สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
๑๓

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัลในพื้นที่ภาคใต้
(รหัสโครงการ EP-61-0066)
(depa mini Transformation Voucher)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
๑๔

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล  ในพื้นที่ภาคกลาง (รหัสโครงการ EP-61-0074) 
(depa mini Transformation Voucher)

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย  ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
๑๕

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล ในพื้นที่ภาคเหนือ
(รหัสโครงการ EP-61-0075)
 (depa mini Transformation Voucher)

สมาคมธุรกิจดิจิตอลภาคเหนือ  ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
๑๖

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
(รหัสโครงการ EP-61-0076) 
(depa mini Transformation Voucher)

หอการค้าจังหวัดชลบุรี   ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
๑๗

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher)
สำหรับธุรกิจเกษตร ในพื้นที่ EEC
(รหัสโครงการ EP-61-0077)
(depa mini Transformation Voucher)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดย สถาบันรหัสสากล 
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
๑๘

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในพื้นที่ภาคกลาง
(รหัสโครงการ EP-61-0089)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม 
 
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
๑๙

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในพื้นที่ภาคกลาง
(รหัสโครงการ EP-61-0080)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
 
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
๒๐

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในพื้นที่ภาคกลาง
(รหัสโครงการ EP-61-0094) 

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
๒๑

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(รหัสโครงการ EP-61-0091) 

สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
๒๒

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในพื้นที่ภาคเหนือ
(รหัสโครงการ EP-61-0090)

สมาคมธุรกิจดิจิตอลภาคเหนือ  ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
๒๓

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในพื้นที่ภาคใต้
(รหัสโครงการ EP-61-0073)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
๒๔

โครงการระบบบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน RSPO
และการขนส่งแบบอัจฉริยะ
(รหัสโครงการ EP-61-0071)

บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม จำกัด   ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
๒๕

โครงการ Burapa Digital 4.0
(รหัสโครงการ EP-61-0083)

บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด   ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
๒๖
 
โครงการบริหารจัดการ งานขาย บริการ ผลิต
คลังสินค้าและบัญชีอย่างเป็นระบบ
(รหัสโครงการ EP-61-0082)
บริษัท ชลบุรีศรีเจริญโลหะ จำกัด  ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
๒๗

โครงการแสงรุ่งวัฒนาFinance HR และ QA Module 
(รหัสโครงการ EP-61-0084)

บริษัท แสงรุ่งวัฒนา จำกัด ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
๒๘

โครงการ Smart Factory Monitoring and Operation
(รหัสโครงการ EP-61-0087) 

บริษัท ทีเบลโก้ จำกัด ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
๒๙

โครงการนำระบบ ERP เข้ามาใช้งานเพื่อเก็บข้อมูลในองค์กร
(รหัสโครงการ EP-61-0081)

บริษัท ออปติมัส แพคเกจจิ้ง จำกัด ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ

 
 

 

   โครงการที่ผ่านมาตรการ depa Digital Transformation Fund for Community (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑)

 

ลำดับ รายการ ผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ผู้รับผิดชอบ

โครงการการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อภาคอุตสาหกรรมด้านการเกษตรในรูปแบบฟาร์มอัจฉริยะ
(รหัสโครงการ SP-61-0036)

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานฯ
สาขาภาคเหนือตอนบน 

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนสู่การเป็นศูนย์สาธิตการตลาดดิจิทัล
(รหัสโครงการ SP-61-0051)

มหาวิทยาลัยนเรศวร ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 

โครงการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านสนามคลี
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
(รหัสโครงการ SP-61-0050)

มหาวิทยาลัยนเรศวร ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 

โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสู่ฟาร์มไฮโดรโปนิกส์อัจฉริยะสำหรับชุมชน
(รหัสโครงการ SP-61-0054)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 

โครงการขามป้อมเมืองน่าฮัก หลงรักเขมราฐธานี
(รหัสโครงการ SP-61-0057)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 

โครงการอุบลราชธานีเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ
(รหัสโครงการ SP-61-0056)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 

โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบดิจิทัลโดยใช้ระบบการบริหารทรัพยากรองค์กรการผลิตที่ดี (ERP) ของชุมชนบางเหนียวดำ
(รหัสโครงการ SP-61-0052)

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำนักงานฯ สาขาภาคใต้ตอนบน 

โครงการการผลิตพืชผักคุณภาพในโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสง ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
(รหัสโครงการ SP-61-0053)

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำนักงานฯ สาขาภาคใต้ตอนบน 

โครงการจัดการสินค้าชุมชนด้วยนวัตกรรมดิจิทัลบ้านหนองเสาธง
(รหัสโครงการ SP-61-0061)

วิสาหกิจกลุ่มโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองโอน จังหวัดสงขลา 
 
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 
๑๐

โครงการพัฒนาระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานของวิสาหกิจชุมชนแตนบาติก
(รหัสโครงการ SP-61-0081)

วิสาหกิจชุมชนแตนบาติก อำเภอบ้านฉาง
จังหวัดระยอง
 
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 
๑๑

โครงการพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้า
สำหรับวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่าง
(รหัสโครงการ SP-61-0080)

วิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่าง หมู่ 6 ตำบลบางบุตร อำเภอ บ้านค่าย จังหวัดระยอง
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 
๑๒

โครงการพัฒนาชุมชนดิจิทัลท่องเที่ยวภูผาม่าน (วิสาหกิจชุมชนทรัพย์สมบูรณ์บ้านไท อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น)
(รหัสโครงการ SP-61-0078)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 
๑๓

โครงการพัฒนาชุมชนดิจิทัลกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงส่งออก (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกมะม่วงโชคอนันต์ บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น)
(รหัสโครงการ SP- 61-0079)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 
๑๔

โครงการการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคอุตสาหกรรมด้านการเกษตรในรูปแบบโรงเรือนเมล่อนอัจฉริยะ (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารเคมี) อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
(รหัสโครงการ SP-61-0090)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 
๑๕

โครงการระบบจัดการการผลิตกล้วยเส้น
(วิสาหกิจชุมชนบ้านกล้วย จังหวัดปัตตานี)
(รหัสโครงการ SP-61-0060)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 
๑๖

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรยุคดิจิทัลในการพัฒนาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนชาวนาหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (วิสาหกิจชุมชนชาวนาหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี)
(รหัสโครงการ SP-61-0063)

มหาวิทยาลัยบูรพา ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 
๑๗

โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในวิสาหกิจชุมชนสละลอยแก้วสองสลึง(วิสาหกิจชุมชนสละลอยแก้วสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง)
(รหัสโครงการ SP-61-0073)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 
๑๘

โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทิวลิปชุมชนเนินพยอม (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทิวลิปชุมชนเนินพยอม อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง) 
(รหัสโครงการ SP-61-0074)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง  ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 
๑๙

โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้ามาบชลูด (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้ามาบชลูด ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง) 
(รหัสโครงการ SP-61-0076)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 
๒๐

โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในวิสาหกิจชุมชนหัวน้ำตกพัฒนา (วิสาหกิจชุมชนหัวน้ำตกพัฒนา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง) 
(รหัสโครงการ SP-61-0077)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 

   

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: