ผู้บริหารหลักสูตร Digital CEO#2 ร่วมผลักดัน "อุบลราชธานี" สู่เมืองอัจฉริยะ

วันที่: 10/06/2562 | ส่วนกลาง

ผู้บริหารหลักสูตร Digital CEO#2 ร่วมผลักดัน "อุบลราชธานี" สู่เมืองอัจฉริยะ

7-9 มิถุนายน 2562, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า สาขาภาคอีสานตอนล่าง โดย นายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคอีสาน ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 2 (Digital CEO#2)” ในการเดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของจังหวัดอุบลราชานี ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2562 ณ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เมืองปาเซ และเมืองปากซอง แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

โดยได้รับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพหลักในการต้อนรับ พร้อมเป็นมัคคุเทศก์กิตติมศักดิ์ นำเสนอข้อมูลพื้นที่ในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี และแหล่งธุรกิจสำคัญของแขวงจำปาสัก โดยมุ่งหวังให้พื้นที่ของอำเภอสิรินธรที่มีด่านการค้าชายแดนไทย-ลาวเกิดเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ “ช่องเม็ก แฮปปี้ วัลเลย์” ประตูเมืองสู่การค้า การท่องเที่ยว เชื่อมกับสปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม อันจะส่งเสริมให้เศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดดีขึ้น

ภายหลังการลงพื้นที่เก็บข้อมูล คณะ Digital CEO#2 ได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการและแนวทางในการขับเคลื่อน Ubon Smart City ให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน ร่วมกับภาครัฐและเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี โดยชูข้อเสนอต่อคณะผู้บริหารจังหวัด จำนวน 5 ข้อ ดังนี้

ข้อที่ 1 จะปรับเปลี่ยนสู่ 4.0 ทุกภาคส่วนต้องผ่านอบรมเรียนรู้ หรือรับรู้เทคโนโลยีความอัจฉริยะพร้อมกัน เพราะการปรับเปลี่ยนสู่ชีวิตดิจิทัล ต้องเรียนรู้ ต้องใช้งาน และต้องใช้ให้เกิดประโยชน์

ข้อที่ 2 การนำร่องความเป็นอัจฉริยะ นอกจากมุ่งโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ ต้องมุ่งสู่ชุมชนเศรษฐกิจฐานราก โดยขับเคลื่อนให้ภาคประชาชนในชุมชนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ เมื่อมีประสบการณ์ ก็จะเกิดการพัฒนาไปสู่นวัตกรรมการใช้งาน

ข้อที่ 3 การปรับตัวเข้าสู่ Smart City ต้องเริ่มจาก Big Data อย่างเป็นระบบ จัดเก็บสำมะโนดาต้าฐานรากจากชุมชนอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การทำข้อมูล Content สร้างเรื่องราว Telling Story อย่างเป็นระบบ

ข้อที่ 4 การกำหนดจุดเช็คอิน จุดท่องเที่ยว จุดการค้า จุดต้องการนำเสนอ จัดทำสื่อดิจิทัล เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารในชุมชนสู่สังคมออนไลน์

ข้อ 5 จังหวัดอุบลราชธานี จะต้องประกาศวาระการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกลไกการค้า การให้บริการภาครัฐ การบริการภาคเอกชน

#depa #digital #smartcity #ubonratchathani #thailand #laos

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: