ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2560 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่: 19/10/2560 | ส่วนกลาง

       ช่วงเช้าของวันนี้ 19 ตุลาคม 2560  -  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นำโดย คุณพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน (ด้านยุทธศาสตร์และบริหาร) และคุณอิทธิพล เปลี่ยนศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการสำนักงาน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี ๒๕๖๐ ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่หก ราชเทวี  กรุงเทพมหานคร
       ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถอย่างหาที่เปรียบมิได้ เป็นที่ประจักษ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาโดยตลอด คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  12 ธันวาคม  2543 เห็นชอบให้เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”และกำหนดให้วันที่ 19 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันเทคโนโลยีของไทย”
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: