ฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ จัดกิจกรรม Tech Startup Club ครั้งที่ 3

วันที่: 01/02/2560 | ส่วนกลาง

วันที่ 1 ก.พ. 60  ฝ่ายส่งเสริมการตลาด 2 และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ จัดกิจกรรม Tech Startup Club ครั้งที่ 3 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการรวมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 27) ในหัวข้อ “Startup Talk” กิจกรรมการพูดคุยเพื่อให้แง่คิด ให้แรงบันดาลใจในเรื่องของ “Entrepreneurship” หรือ “ภาวะการเป็นผู้ประกอบการ” ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยต่างมุ่งหวังในการสานต่อองค์ความรู้ และแนวคิด วิธีการทำงานในแบบสตาร์ทอัพ ในการบ่มเพาะพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ดี ป้อนเข้าสู่ภาคธุรกิจดิจิทัลต่อไป
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: