"รอบรู้เรื่อง Fintech "

วันที่: 15/06/2560 | ส่วนกลาง

     กิจกรรม OSSC FORUM ครั้งที่ 6 หัวข้อ  "รอบรู้เรื่อง Fintech นวัตกรรมทางการเงินในยุคดิจิทัล" ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSSC) ณ ห้องประชุม C01  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ชั้น9  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
    กิจกรรม OSSC FORUM ครั้งนี้ คุณธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทLegal Drive จำกัด ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับ Fintech ทั้งเรื่อง การวางแผนทางด้านภาษี ข้อกำหนดขอบเขตการขยายตัวของFintech  ภาพรวมของสมาคม Fintech แห่งประเทศไทย และสถาบันการเงินกับการทำงานของการเริ่มต้นธุรกิจ โดยได้รับความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นอย่างดี
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: