รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ พบปะและกล่าวมอบนโยบาย พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและพนักงาน depa ในกิจกรรมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและวางกรอบการขับเคลื่อนองค์กรในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ณ โรงแรมภูวนาลี นครราชสัีมา

วันที่: 10/09/2560 | ส่วนกลาง

       8 - 10 กันยายน  2560 -    สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจัดกิจกรรมการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและวางกรอบการขับเคลื่อนองค์กรในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2560 ณ โรงแรมภูวนาลี ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติพบปะกับผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานฯ 
      DEPA เป็นหนึ่งในองค์กรใหม่ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตาม พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ DEPA มีบทบาทด้านการส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ การนี้ท่านรัฐมนตรี ได้กล่าวให้กำลังใจผู้บริหารและพนักงานของ DEPA ในการร่วมแรงใจในการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้ดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคมต่อไป
 
 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: