รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "การเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรายใหม่ด้านเกษตร (Agri-tech Startup)"

วันที่: 26/04/2561 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "การเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรายใหม่ด้านเกษตร (Agri-tech Startup)" ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องนนทรีสีทอง ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 1. กรกช พบประเสริฐ
 2. กรผกา. สว่างศรี
 3. กฤติยา ศรีศักดา
 4. กฤษณะ ประชุมของ
 5. กิตติชัย วรวงศ์สุวรรณ
 6. กิตติยา สิทธิวีณา
 7. กุสุมา สายรัตน์
 8. เกรียงศักดิ์ ตักเตือน
 9. เกียรติพงษ์ ศนีประทีปบัณฑิต
 10. ไกรวุฒิ ยมาพัฒน์
 11. จตุพล อังศุเวช
 12. จินตนา สขเพ็ชร
 13. จิรโชติ ลิ้มอุดมพร
 14. จิรัฐิ์กาล วงษ์สมาน
 15. จีระศักดิ์ อินทรนัฏ
 16. จุฑารัตน์ ใจรัก
 17. ชยานันต์ แสนคำดี
 18. ชลิกา ตันวิเชียรศรี
 19. ชัชพน พัฒนวรวัฒน์
 20. ชัยวัฒน์ แก้วกับทอง
 21. เชาว์รัต ทิมยองใย
 22. ฐกฤต ราชโคตร
 23. ฑีฆายุ​ บุญคง
 24. ณรงค์ศักดิ์ สุขมา
 25. ณัฐนนท์ ระย้าย้อย
 26. ณัฐพล กล่อมจิตร์
 27. ณัฐวิทย์ แนวทอง
 28. ณัฐสมพงษ์ ชนะวิทย์
 29. เดชไชยพัฒน์ มูลทองชุน
 30. ตฤณ รุจิรวณิช
 31. เทพอมร มากมูล
 32. ธกรกฤษ ฉัตรไชยเดช
 33. ธนิษฐา พรหมปฏิมา
 34. ธเนตร ศรีสุข
 35. ธรา นุชสมบัติ
 36. ธัญญ์หทัย พันธุ์ผาติ
 37. ธาราม ภู่เทพอมรกุล
 38. นพสิทธิ์ ล่องจ้า
 39. นาตยา เกี่ยวเพ้ง
 40. นายฉัตรชัย ปั้นแตง
 41. นารีรัตน์ เฟื่องฟู
 42. นิภา ทิพย์ลมัย
 43. บุญเทพ กิตติสว่างวงค์
 44. เบญจวรรณ ดำรงค์กิจการ
 45. ปรารถนา ม่วงงาม
 46. ปริญญา เมี้ยนแม้น
 47. ปริญญาพร ศรีประไพ
 48. ปัฐวี ชุมภู
 49. ปัณฑิกา ศิริอำมาต
 50. ปัณณธร อินทร
 51. ปาริชาติ ไตรยวงค์
 52. ปิยะ กิจประสงค์
 53. ปิยะพงษ์ ชนะวิทย์
 54. ผกามาศ เพิ่มแสงสุวรรณ
 55. พงษ์ศักดิ์ บัวคำ
 56. พชรพล เหลืองธุวปราณีต
 57. พรสุรางค์ ขาวเจริญ
 58. พัชรพล โพธิ์พันธุ์
 59. พัลลภ พิมพ์อ่อน
 60. พิเชษฐ เคยอาษา
 61. พิสิษฐ์​ นัทธี
 62. ภัทรวรรณ จูฑะพุทธิ
 63. ภิภพ กมลเกตุโสภณ
 64. มณีรัตน์ มั่นยืน
 65. ยุภาวดี เวชสาร
 66. รพีพร กุยรัตน์
 67. รภัสกรณ์ ภูติจินดานันท์
 68. รังสรรค์ เจียรวัฒนกนก
 69. รัชณี บุญยธโรกุล
 70. รัฐพล เลาหวิศิษฏ์
 71. รุจิภาส สวัสดิโกษา
 72. ฤดี แสงโยจาร
 73. วงศ์ผกา วงศ์รัตน์
 74. วนิดา แก้วกันยา
 75. วรชาติ กรีประกอบ
 76. วรพจน์ สิงห์แก้ว
 77. วรรัตน์ แซ่หลี
 78. วสันต์ ขุนไม้งาม
 79. วัชรธร ธรรมพรต
 80. วัชรวุฒิ พุทชา
 81. วาสนา มานิช
 82. ศรายุทธ์ ศุภโชคภากร
 83. ศักดิ์ชัย มาลาศรี
 84. ศานิต ขันใจ
 85. ศิริจันทร์ เทียนทอง
 86. ศุภชัย กาญจนอุดมการ
 87. ศุภศิษฎ์ สุนทรกิจพาณิชย์
 88. ศุภัสรัตน์ อินพิลา
 89. สกล ปรกแก้ว
 90. สันติสุข เทียนทอง
 91. สาโรจน์ เผ่าวงศากุล
 92. สุภโชค ปัญสุวรรณ์
 93. สุรชัย โพธิ์นิ่ม
 94. สุรัตน์ เทียมเมฆา
 95. ผศ.ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ
 96. อนุรักษ์ กาญจนอภิรักษ์
 97. อภิเชต สมเกียรติภาคภูมิ
 98. อภิรัฎฐ์ ขาวมานิตย์
 99. อินทิรา อินทร์กล่ำ
 100. อุดม แก้วสุวรรณ์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: