สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมศึกษาดูงานด้านการเกษตรสมัยใหม่ ณ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่: 07/12/2560 | ส่วนกลาง

      7 ธันวาคม 2560 -  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ร่วมศึกษาดูงานโคโค่ เมล่อนฟาร์ม ณ  อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
      การลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นการศึกษาและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการทำเกษตรต้นแบบ โดยเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับการเกษตรอาทิ  เครื่องวัดอุณหภูมิในอากาศ วัดอุณหภูมิในดิน เครื่องวัดความชื้น อุปกรณ์ IOT เพื่อการเพาะปลูกที่แม่นยำ รวมทั้งการทำตลาดออนไลน์ การสั่งสินค้า การจัดส่ง โดยดำเนินการตั้งแต่ ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เริ่มตั้งแต่การเพาะปลูก การดูแล และการตลาด ซึ่งครอบคลุมทั้งระบบ เป็นการส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรรู้จักใช้เทคโนโลยีในการเพาะปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างตลาดและโอกาสให้ผู้ประการการรายใหม่ที่สนใจต่อไปในอนาคต
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: