แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสำหรับขอรับการสนับสนุนตามมาตรการต่าง ๆ

วันที่: 01/02/2562 | ส่วนกลาง

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสำหรับขอรับการสนับสนุนตามมาตรการต่าง ๆ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

โครงการสำหรับ Intellectual Property Voucher ( DEPA-RA-01-IP.docx ) ( DEPA-RA-01-IP.pdf )
โครงการสำหรับ Internationalization Voucher ( DEPA-RA-01-IT.docx ) ( DEPA-RA-01-IT.pdf )
โครงการสำหรับ Standardization Voucher ( DEPA-RA-01-ST.docx ) ( DEPA-RA-01-ST.pdf )
โครงการสำหรับ Mini Transformation Voucher ( DEPA-RA-01-TF.docx ) ( DEPA-RA-01-TF.pdf )
โครงการสำหรับ Digital Research development and Innovation Fund ( DEPA-RA-01-R.docx  ( DEPA-RA-01-R.pdf )
โครงการสำหรับ Digital Manpower Fund ( DEPA-RA-01-M.docx ) ( DEPA-RA-01-M.pdf )
โครงการสำหรับ Event and Marketing Fund ( DEPA-RA-01-E.docx ) ( DEPA-RA-01-E.pdf )
โครงการสำหรับ Transformation Fund for Community ( DEPA-RA-01-C.docx ) ( DEPA-RA-01-C.pdf )
โครงการสำหรับ Transformation Fund ( DEPA-RA-01-T.docx ) ( DEPA-RA-01-T.pdf )
โครงการสำหรับเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล 
Digital Infrastructure Fund for Private and Public Investment ( DEPA-RA-01-I.docx ) ( DEPA-RA-01-I.pdf )
โครงการสำหรับ Digital Scholarship ( DEPA-RA-01-S.docx ) ( DEPA-RA-01-S.pdf )

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: