โครงการสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
วันที่: 01/02/2561 | ส่วนกลาง

ผู้ประกอบการใหม่ หรือกลุ่ม Startup ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพราะเป็นฐานของการจ้างงานและการเกิดนวัตกรรมใหม่ การสร้างกลุ่ม Startup จำเป็นต้องเข้าใจบริบทของคนที่เป็นเจเนอเรชั่นใหม่ที่กล้าคิดกล้าเสี่ยง มีไอเดีย ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ กล้าลองผิด ลองถูก ต้องการการเปลี่ยนแปลง แต่อาจไม่มีเงินทุน ซึ่งหลายคนมีความฝันที่จะประกอบการ บ้างก็สานฝันให้เป็นจริงด้วยการเสาะแสวงหาองค์ความรู้ ฝึกฝนเชิงเทคนิคในการผลิต หาโอกาสทางการตลาด ลองผิดลองถูกเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ แต่ก็มีอีกไม่น้อยที่เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทางด้วยการลงมือถ่ายทอดแนวคิดสู่การสร้างโมเดลธุรกิจที่มีคุณค่า สามารถพัฒนาและทำซ้ำได้ และเดินทางตามแผนที่ลงมือเขียนเองกับมือ พร้อมกับสามารถนำเป็นเครื่องมือในการหาโอกาสในการจัดตั้งธุรกิจและเสริมศักยภาพในการประกอบการด้วยการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อ การหาผู้ร่วมทุน (Venture Capital) การระดมทุน (Crown Funding) การหาทุนแบบเงินให้เปล่าในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ (Angel Fund) ทั้งนี้ ทุกๆ แหล่งทุนจำเป็นต้องทราบแนวคิดธุรกิจ (Business Idea) แผนแบบจำลองโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) และแผนธุรกิจ (Business Plan) เพื่อประเมินวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการสนับสนุนจัดตั้งและการประกอบการให้มีความก้าวหน้าตามเป้าหมายของแผนงานธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกลุ่มสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่จะสนับสนุนต่อยอดไอเดียในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาสสำหรับเจ้าของไอเดีย หรือเจ้าของต้นแบบสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจได้ และมีความมุ่งมั่นตั้งใจจะมีธุรกิจเป็นของตนเอง นำเสนอไอเดียใหม่ๆ เข้าร่วมกิจกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพร้อมเป็น“พี่เลี้ยง” ให้ความรู้เติมเต็มจากไอเดียสู่การวางแผนธุรกิจ และสร้างประสบการณ์การนำเสนอแนวคิด (Pitching) โดยตรงต่อเจ้าของแหล่งเงินทุน เพื่อให้การสนับสนุนทุนจัดตั้งธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: