ไทยสานต่อ ASCN ชูเป้าผลักดันเมืองอัจฉริยะสู่อาเซียน หวังสร้าง Sister city ด้าน Smart City ที่เป็นรูปธรรมแห่งแรกของโลก พร้อมเสนอประเด็นกระบวนการในการพิจารณาความเป็นเมืองอัจฉริยะประเทศไทย

วันที่: 08/02/2562 | ส่วนกลาง

ไทยสานต่อ ASCN ชูเป้าผลักดันเมืองอัจฉริยะสู่อาเซียน หวังสร้าง Sister city ด้าน Smart City ที่เป็นรูปธรรมแห่งแรกของโลก พร้อมเสนอประเด็นกระบวนการในการพิจารณาความเป็นเมืองอัจฉริยะประเทศไทย 

วันนี้ 7 ก.พ.2562 @ทำเนียบรัฐบาล แม่ทัพใหญ่ depa  ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และรองแม่ทัพ ดร.ภาสกร ประถมบุตร และ ดร.กษิติธร ภูภารดัย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะครั้งที่1/2562 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง นั่งเป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ 

ในการประชุมดังกล่าว depa ประกาศเป็นผู้จัดงานหลัก ASEAN Smart City Network: ASCN ในช่วงเดือน มิ.ย. และ ส.ค. 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญ ที่ส่งต่อไปสู่งานใหญ่ของประเทศไทยในฐานะที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน ASEAN Summit 2019  และชงประเด็นการประกาศหลักเกณฑ์การประเมินและคุณสมบัติ วิธีการและกระบวนการในการพิจารณาความเป็นเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย พร้อมคู่มือ เพื่อเป็น guidline ให้เมือง/หน่วยงานต่างๆ ในการขอเป็นเมืองอัจฉริยะต่อไป 

#depa
#smartcity

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: