“ดีป้าใต้ตอนบน” เปิดบ้านมอบความรู้ด้านการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ จังหวัดภูเก็ต

วันที่: 12/06/2562 | ส่วนกลาง

“ดีป้าใต้ตอนบน” เปิดบ้านมอบความรู้ด้านการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ จังหวัดภูเก็ต

10 มิถุนายน 2562, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า สาขาภาคใต้ตอนบน โดย นายต้น ใจตรง หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) นำโดย นายสุภาพ ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานฯ เพื่อร่วมฟังการบรรยายสรุปโครงการต่าง ๆ ของ depa เกี่ยวกับต้นแบบเมืองอัจฉริยะ จังหวัดภูเก็ต หรือ ภูเก็ต
สมาร์ทซิตี้ และมาตรการต่าง ๆ ของสำนักงาน

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตมีอัตราการเติบโต ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้มีสภาพสังคมเมือง ทำให้ปัญหามีความหลากหลายและความซับซ้อน การบริหารจัดการเมืองในรูปแบบเดิมไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนต้นแบบเมืองอัจฉริยะ จังหวัดภูเก็ต โดยในระยะแรกมุ่งเน้นการเพิ่มความสามารถของเมืองจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเมือง ซึ่งวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัล อาทิ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ LoRaWan และ NB-IoTรวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ตรวจวัดและการตรวจจับอัตโนมัติ เช่น IoT Sensors CCTV Analytics เป็นต้น

นอกจากนี้ การพัฒนาระบบต่าง ๆ ดำเนินโดยหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน เพื่อให้จังหวัดภูเก็ตมีการเติบโต ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมในการเริ่มต้น เพื่อบริหารจัดการเมืองด้วย Big Data เนื่องจากมี Data แบบ Near Realtime เพื่อนำข้อมูลในมิติต่าง ๆ มาใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เสมือนเมืองสามารถรับรู้ถึงสถานะได้อย่างเป็นปัจจุบัน โดยเชื่อมต่อข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์ ความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตให้มีศักยภาพภาพต่อการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้น นำมาสู่การส่งเสริมการดำเนินงานโครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

#depa #smartcity #phuket 
#IoT #CCTV #Analytic

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: