Coding Thailand เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับครู บุคลากรทางการศึกษา

วันที่: 19/10/2561 | ส่วนกลาง

เมื่อวานนี้  Coding Thailand โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับครู บุคลากรทางการศึกษา และ ผู้ที่สนใจภายในงานประชุมนานาชาติในมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู (EDUCA 2018)  โดยได้รับความสนใจจากคุณครู เข้าร่วมเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพือนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณ ซึ่ง Coding Thailand เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการใน 2 หัวข้อ  ได้แก่ “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding ผ่าน CodingThailand.org" เพื่อเป็นการส่งเสริมและแนะนำแนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและการเขียนโปรแกรมด้วย www.CodingThailand.org  และ อีกหัวข้อสำคัญ  "Maker Education เพื่อสร้างการเรียนรู้ Coding และวิทยาการคำนวณ" ที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้าน coding ผ่านกิจกรรมแบบ Maker Education การสร้างบรรยากาศห้องเรียนให้สนุกสนาน ฝึกทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ชิ้นงานผ่านอุปกรณ์ดิจิทัล เพื่อต่อยอดเยาวชนไทยเป็นกำลังคนดิจิทัลที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

Tags: