depa ขยายองค์ความรู้ Smart Farming

วันที่: 14/03/2562 | ส่วนกลาง

depa ขยายองค์ความรู้ Smart Farming 

13 มี.ค. 62, นายศราวุธ เลาหะวิสุทธิ์ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคเหนือตอนบน ได้ให้การต้อนรับ นายศุภณัฐ ยาสมุทร์ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดน่าน นำทีมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตรและแปรรูปอาหาร จังหวัดน่าน ในการเข้าศึกษาดูงาน การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภาคการเกษตร ณ ออนไอทีวัลเลย์ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ ได้ให้ความสนใจเกษตรอัจฉริยะนาข้าว และการนำเอาระบบไปประยุกต์ใช้กับการเพาะปลูกพืชอื่นๆ รวมถึงให้ความสนใจระบบโรงเรือนเห็ดอัจฉริยะ และการใช้โดรนเพื่อการเกษตร  ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการมีความพร้อมเป็นอย่างมากที่จะนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ และพร้อมจะต่อยอดให้เกิดเป็นความร่วมมือในระดับหน่วยงาน ทั้งนี้ นายศราวุธ เลาหะวิสุทธิ์ ได้กล่าวถึงมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน อาทิ depa mini transformation และ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท เพื่อให้เกิดการขยายผลในวงกว้างของภาคการเกษตรต่อไป

#depa #digitalthailand
#Smart Farming

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: