depa จับมือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดอบรมครูจากโรงเรียนต้นแบบ

วันที่: 12/02/2562 | ส่วนกลาง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จับมือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดอบรมครูจากโรงเรียนต้นแบบ
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งให้กับนักเรียน โดยใช้สื่อและอุปกรณ์ ดิจิทัล  
ผ่านโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล (depa Young Maker Space development) 

โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดร.รัฐศาสตร์ กรสูตร เป็นประธานเปิดงานและกล่าวถึงการจัดงานอบรมครั้งนี้ว่า  
depa ต่อยอดโครงการ Coding Thailand ที่มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้แก่เยาวชนและผู้สนใจทั่วประเทศ
โดย depa ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
การโค้ดดิ้งขั้นพื้นฐาน ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนต้นแบบและพื้นที่ใกล้เคียง และส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้การโค้ดดิ้งและความรู้ดิจิทัลพื้นฐาน
รวมถึงทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและสามารถใช้สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีในการพัฒนานวัตกรรมได้อย่างมีศักยภาพ 

กิจกรรมนี้จัดอบรมให้กับกลุ่มครูผู้สอนจากโรงเรียนต้นแบบจากทุกภาคทั่วประเทศ  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ทั่วถึง และลดความเลื่อมล้ำในการเรียนรู้
ทั้งยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทย สนใจในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา
และใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทักษะจำเป็นและเป็นประโยชน์ในการต่อยอดไปถึงการพัฒนาทักษะดิจิทัลในระดับสูง 
โดยการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้น เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่ 24-26 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: