depa ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศไต้หวัน III (Institute for information industry) และ TDC (Taiwan Design Center)

วันที่: 26/07/2560 | ส่วนกลาง
          สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นำโดยผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ด้านเศรษฐกิจ) นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศไต้หวัน III (Institute for information industry) และ TDC (Taiwan Design Center) โดย TDC เป็นหน่วยงานออกแบบรูปแบบการใช้งาน Information system ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น Game Industry ทั้งนี้ DEPA, III และ TDC ได้ทำความแลกเปลี่ยนความรู้ และรับทราบถึงนโยบายการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของไทยและไต้หวัน รวมถึงกลยุทธ์และโอกาสที่จะร่วมงานมือกันในด้าน Digital economy และอื่นๆ ในอนาคตต่อไป
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: