depa ต้อนรับ รองปลัดดีอีพร้อมคณะสื่อ เยี่ยมชม Smart Hub อุดรฯ พบปะ startup เร่งสร้างความร่วมมือ

วันที่: 02/02/2561 | ภูมิภาค

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงฯและคณะผู้บริหารจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการสนับสนุน ผลักดันส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ Smart Hub (Co-Working Space) จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายมีธรรม ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นายธวัชชัย  โคตรวงษ์ ผู้จัดการสาขาภาคอีสานตอนกลาง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติร่วมต้อนรับ นอกจากนั้นยังได้พบปะหารือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และกลุ่ม Startup  ในจังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคามจำนวนมาก
 
           สำหรับการพบปะกันครั้งนี้ ทำให้กลุ่ม Startup ได้รับทราบถึงนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งจะก่อให้เกิดความร่วมมือและเครือข่ายการทำงานระหว่าง Startup ในจังหวัดต่าง ๆ ของภูมิภาคต่อไป นอกจากนี้ กลุ่ม Startup ในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคายได้มีการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมและผลงานมาจัดแสดงเพื่อโชว์ศักยภาพอีกดัวย 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: