depa ผลักดัน Korat Smart City เป็นแผนพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม

วันที่: 11/02/2562 | ส่วนกลาง

depa ผลักดัน Korat Smart City เป็นแผนพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม 

11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา นายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคอีสาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเมืองอัจฉริยะ (Smart City)ของจังหวัดนครราชสีมา ในการผลักดันแผนการขับเคลื่อน Korat Smart City บรรจุเป็นแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายการใช้ทรัพยากร พัฒนาเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีความสุข โดยได้รับเกียรติจากนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในที่ประชุม วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการในด้านต่างๆ ทั้ง 7 ด้านเห็นชอบร่วมกันในแผนการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม และประกาศเป็นแผนการพัฒนาจังหวัด โดยแบ่งแผนการดำเนินงานด้าน Smart City เป็น 3 ระยะ คือแผนระยะเร่งด่วน แผนระยะปานกลางและแผนการดำเนินการให้ครบทั้ง 7 ด้านตามนโยบายของรัฐบาล 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: