depa พาสื่อลงพื้นที่ชมสมาร์ทซิตี้ขอนแก่น พร้อมขับเคลื่อนเป็นเมืองต้นแบบ เมืองอัจฉริยะ พร้อมชมกิจกรรม Digital Highlights by depa’s Regional

วันที่: 20/02/2562 | ส่วนกลาง

depa พาสื่อลงพื้นที่ชมสมาร์ทซิตี้ขอนแก่น พร้อมขับเคลื่อนเป็นเมืองต้นแบบ เมืองอัจฉริยะ พร้อมชมกิจกรรม Digital Highlights by depa’s Regional

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) นำโดย นายมีธรรม ณ ระนองผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส(กลุ่มงานกิจการสาขา) นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (กลุ่มงานบริหารสำนักงาน) และนายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผอ.เขตพื้นที่ภาคอีสาน ร่วมจัดกิจกรรม Digital Highlights by depa’s Regional ณ สำนักงานฯเขตพื้นที่ภาคอีสาน จ.ขอนแก่น โดยเชิญสื่อมวลชนทั้งจากส่วนกลางและสื่อมวลชนท้องถิ่น ร่วมเดินทางไปยังสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลพื้นที่ภาคอีสาน (ขอนแก่น) และ จัมป์ สเปซ เพื่อร่วมฟังบรรยายสรุปโครงการต่างๆ ของ depa ที่เป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะ หรือสมาร์ทซิตี้ขอนแก่น เพื่อให้เห็นถึงความพร้อมในการเริ่มต้นนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้การจัดการเมือง การวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัล และการบริหารจัดการเมืองด้วย Big Data เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งมิติทางสังคม และเศรษฐกิจ นำไปสู่การพัฒนาต้นแบบ Smart City อย่างต่อเนื่อง  ภายในกิจกรรมฯ ทีมสื่อมวลชนรับฟังการบรรยายโครงการ Khon Kaen Smart Living Lab เพื่อพัฒนาเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองต้นแบบ Smart City Platform และ Open Data ซึ่งอาจทำให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาต้นแบบสมาร์ทซิตี้ และการเชื่อมโยงข้อมูล นำมาวิเคราะห์และนำเสนอบริการข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการเมือง ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุน ส่งผลให้เกิดรายได้เข้าประเทศ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งมิติทางสังคม และเศรษฐกิจ ทั้งนี้ได้รับการต้อยรับเป็นอย่างดีจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล
จังหวัดขอนแก่นขับเคลื่อนเมือง Smart City เป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะในทุกด้าน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) หรือ ดีป้า นำคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม ในกิจกรรม Digital Highlights by depa’s Regional ในสำนักเขตพื้นที่สาขา จ.ขอนแก่น โดยได้เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศ การทำงานของดีป้าสาขาภาคอีสานตอนกลาง ในการร่วมดำเนินงานโครงการแบบบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่และหน่วยงานในต่างประเทศ ภายใต้การ MOU “Khon Kaen Smart Living Lab พร้อมเยี่ยมชมบรรยากาศ งาน IDE2019 Think Big Act Small Khon Kaen Special ร่วมกับ ศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE Center) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และร่วมกับโครงการมณี (สกว.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการเริ่มต้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Startup)
จังหวัดขอนแก่น ได้รับการส่งเสริมจากทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นอย่างจริงจัง โดยการเริ่มต้นเข้าไปช่วยเหลือจังหวัดหวัดขอนแก่นให้มีการจัดทำแผนการพัฒนา Smart City ระดับจังหวัด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ Khon Kaen Smart City และคณะทำงาน Khon Kaen Smart City อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือและขับเคลื่อนการพัฒนา Smart City ในระดับจังหวัดอย่างมีแนวทางที่ชัดเจนแม่นยำ โดยระยะแรกจังหวัดขอนแก่นมุ่งเป้าส่งเสริมใน 3 เรื่องก่อน ได้แก่ Smart Mobility, Smart Economy และ Smart Living
รวมถึงขับเคลื่อนด้าน Smart Mobility โดยภาคเอกชน จนกลายเป็น KKTT (บ.ขอนแก่นพัฒนาเมือง) และ KKTS (การรวมตัวของ 5 เทศบาล เพื่อพัฒนารถไฟฟ้า LRT)  มีแนวคิดและมีการสร้าง Smart Bus ที่มีชื่อเรียกว่า Khon Kaen City Bus ที่เกิดขึ้นเป็นที่แรกในประเทศไทย และกำลังจะเดินหน้าสร้างรถไฟฟ้า LRT ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นขอนแก่นโมเดล ที่มีการรวมตัวระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐมารวมตัวในการพัฒนาโครงสร้างพื้นที่ฐานสาธารณะโดยให้กับประเทศ  การขับเคลื่อนด้าน Smart Economy โดยภาคเอกชน จนกลายเป็น Beyond Khon Kaen City โดยจังหวัดขอนแก่นเป็นเมือง MICE CITY ดั้งนั้นการสร้าง Platform เข้ามีบทบาทในการเชื่อมโยงคนและเมืองเป็นเรื่องสำคัญ จึงได้เกิดการผลักดันและส่งเสริมให้เกิด Platform ในการให้บริการภายใต้บริบทการให้บริการ Digital One Stop Service เป็นเหมือน Digital Information Gateway ของจังหวัด เพื่อให้ข้อมูลในทุกมิติจากทางภาครัฐและเอกชน ออกไปสู่ประชาชนผู้ใช้โดยตรง  
โดยแยกเป็นหมวดต่าง ๆ ตามการแบ่งหมวด Smart City ทั้ง 7 ด้าน โดยในระยะแรกได้นำร่องการเชื่อมโยงข้อมูลด้าน Smart Economy ก่อน ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลการท่องเที่ยว ร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม และสถานที่เฉพาะที่เป็น Unique ของจังหวัด ปัจจุบันผู้ก่อตั้งมี Platform เพื่อเชื่อมโยงเมืองไปยังจังหวัดอุดรธานี, จังหวัดหนองคาย และต่างประเทศที่ สสปป.ลาว ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิด Digital Information Gateway Platform ของ depa ร่วมกับภาคเอกชน เพื่อให้บริการแก่ประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลเมืองหรือข้อมูลท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้มีการวางแผนที่จะเชื่อมโยงไปยัง Smart City ด้านต่าง ๆ ให้ครบทั้ง 7 Smart ซึ้งขณะนี้มีแผนการเชื่อมโยงไปยัง Smart Living, Smart Mobily และ Smart Governance เพื่อเชื่อมโยงไปยัง Smart Health & Medical และเพิ่มความสะดวกในการวางแผนการเดินทางให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

รวมทั้ง ขับเคลื่อนด้าน Smart Living โดยภาครัฐและภาคเอกชน จนกลายเป็น MOU “KHON KAEN SMART LIVING LAB” หรือ KKLL เพื่อสนับสนุนการพัฒนา Smart City ด้าน Smart Health & Medical Hub เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นให้เป็นสถานที่ทดสอบนวัตกรรมดิจิทัลสุขภาพและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดในการสร้างตัวแบบที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ ทั้งในระดับส่วนบุคคล และระดับผู้ให้บริการสุขภาพทั้งในภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพ มีความสุข ตามแนว Healthy City เพื่อสร้างฐานกำลังคนที่แข็งแรงให้กับจังหวัดและประเทศ ส่งผลให้กำลังคนมีประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนำร่องเริ่มดำเนินการที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีประชากรในจังหวัดขอนแก่นประมาณ 1.79 ล้านคน ที่จะช่วยสร้างโมเดลต้นแบบแห่งเมืองสุขภาพตัวอย่างให้กับประเทศต่อไป

และการขับเคลื่อนด้าน Smart People ในโครงการส่งเสริม Digital Startup เพื่อดำเนินการสร้างรากฐาน Digital Startup ในภูมิภาคอีสานให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยนำเสนอแผนงานเบื้องต้นระดับการแปลงความคิดสู่การเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Conceptual Plan) ให้ได้ไอเดียใหม่ ๆ เพื่อไปวางแผนดำเนินการต่อยอดในเชิงธุรกิจได้ในกระบวนการพัฒนา Digital Startup ในระดับที่สูงขึ้นไป และเพื่อสนับสนุนกำลังคนในการพัฒนาเมือง Smart City ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: