depa ภาคอีสาน ประกาศความพร้อมบูรณาการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ

วันที่: 09/01/2562 | ส่วนกลาง

depa ภาคอีสาน ประกาศความพร้อมบูรณาการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สาขาภาคอีสานตอนกลางโดยนายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคอีสาน ได้เข้าพบนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ตามนโยบายเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาโครงการดังกล่าวแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค เพื่อนำเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้ ในแต่ละจังหวัดให้แก่คณะผู้บริหารจังหวัด ได้รับทราบในหลายๆประเด็น 

อาทิ Roadmap ของการทำงาน เกณฑ์การพิจารณาการเป็นเมืองอัจฉริยะตามมติที่ประชุมคณะกรรมสมาร์ทซิตี้ชาติ แนวทางการพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือได้เสนอแนวทางเพื่อให้จังหวัดมุกดาหาร ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยเพิ่มยุทธศาสตร์ด้านสมาร์ทซิตี้เป็นการเฉพาะเพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับการตอบรับและเห็นด้วยจากที่ประชุม 

ซึ่งหลังมีการปรับเปลี่ยนให้มียุทธศาสตร์ด้านสมาร์ทซิตี้เป็นการเฉพาะเพิ่มขึ้น จะเกิดผลดีในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทซิตี้ในหลายๆประการ อาทิ การใช้งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดที่จะมาช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมาร์ทซิตี้ของจังหวัดให้เดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการแสดงให้เห็นถึงทิศทางการทำงาน การเอาจริงเอาจังของจังหวัดในการขับเคลื่อนงานเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนและสนองนโยบายของรัฐบาล 

โดยในจังหวัดอุดรธานีได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2563  Smart Tourism  ในการสร้าง Digital Platform ด้านการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลการท่องเที่ยวร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี 

อีกทั้งในส่วนของจังหวัดหนองคายได้รับผิดชอบในโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านการจราจรและขนส่งตะเข็บชายแดนภาคอีสาน  (หนองคาย นครพนม มุกดาหาร) เพื่อให้เกิด  City Data  Platform ด้านการจราจรและขนส่งเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลใน 3 จังหวัด, เกิดศูนย์บริหารจัดการ IOC ขึ้นในพื้นที่และเกิด application เพื่อจัดคิวรถเข้าออกในพื้นที่เป้าหมายเชื่อมประเทศลาว และเวียดนาม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: