depa ภาคใต้ พร้อมขับเคลื่อนภูเก็ตต้นแบบเมือง Smart City คุมเข้มความปลอดภัยนักท่องเที่ยวผ่านเทคโนโลยีระบบ Maritime Safety

วันที่: 04/04/2562 | ส่วนกลาง

depa ภาคใต้ พร้อมขับเคลื่อนภูเก็ตต้นแบบเมือง Smart City 
คุมเข้มความปลอดภัยนักท่องเที่ยวผ่านเทคโนโลยีระบบ Maritime Safety

2 เมษายน 2562 ,สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สาขาภาคใต้ตอนบน โดย นายประชา อัศวะธีระ ผอ.เขตพื้นที่ภาคใต้ และหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับ 
พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมประชุมติดตามผลและรับฟังการบรรยายในประเด็นความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางน้ำผ่านเทคโนโลยีโดยระบบ Maritime Safety และเดินทางเยี่ยมชมพื้นที่เพื่อตรวจสอบระบบการดูแลความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลของนักท่องเที่ยวผ่านระบบคิวอาร์โค้ด ณ ท่าเรืออ่าวปอ ภายใต้การดำเนินโครงการ Smart Pier

ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเริ่มต้นนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้การจัดการเมือง การวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัล และการบริหารจัดการเมืองด้วย Big Data เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งมิติทางสังคม และเศรษฐกิจ นำไปสู่การพัฒนาต้นแบบ Smart City อย่างต่อเนื่อง

#depa #digitalthailand
#SmartCity

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: