depa ยกระดับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ไทยสู่สากล

วันที่: 15/03/2562 | ส่วนกลาง

depa ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบใบรับรองผู้ผ่านการประเมินมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ปี 61 เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของไทยไปสู่ระดับประเทศและระดับสากล

14 มีนาคม 2562, ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นำโดย นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีในงานสรุปผลการดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ปีงบประมาณ 2561” โดยจากการดำเนินงานใน 1 ปีที่ผ่านมา depa และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เราได้ร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนขับเคลื่อนโครงการนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารผ่านการรับรองมาตรฐานได้ตามแผนการดำเนินงานที่ได้วางไว้
ทั้งนี้ทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอแสดงความยินดีกับบริษัทซอฟต์แวร์ทั้ง 104 ราย ที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ซึ่งย่อมหมายถึงการพัฒนาศักยภาพขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งด้วยการปรับปรุงความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น และสามารถสร้างความเชื่อมั่นและโอกาสให้เกิดการยอมรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

โครงการดังกล่าว depa ได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สนับสนุนให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 เพื่อยกระดับและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการคุณภาพของซอฟต์แวร์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การอบรมเชิงปฎิบัติการ การให้คำปรึกษา และการตรวจประเมิน ครอบคลุมในพื้นที่ภาคเหนือ กลาง ใต้ และอีสาน
นอกจากการส่งเสริมการรับรองมาตรฐานในโครงการนี้แล้ว เรายังได้ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาผู้เชี่ยวชาญให้มีความรู้พื้นฐานเพื่อเป็นที่ปรึกษา ผู้ประเมิน ผู้สอนมาตรฐาน ISO/IEC 29110 และ ISO/IEC 15504 (33000) ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นกลไกสำคัญต่อการผลักดันให้เกิดการนำมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ไปประยุกต์ใช้และประเมินผลในองค์กรในฐานะของที่ปรึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการให้กับองค์กร เป็นอาจารย์ผู้สอนมาตรฐาน หรือเป็นผู้ประเมินของหน่วยรับรองเพื่อทำการประเมินและให้การรับรองเพื่อออกใบ Certification ได้

“ผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ผลจากการดำเนินโครงการนี้ จะเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ของไทยมีความเข้มแข็ง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับอุตสาหกรรมดิจิทัล สร้างโอกาสทางการตลาดให้กับอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยให้สามารถเติบโตได้ทั้งในและต่างประเทศ”
ทั้งนี้ในงานดังกล่าว มีการมอบรางวัลพิเศษแก่ผู้ประกอบการยอดเยี่ยมจากการประเมินมาตรฐาน และมอบใบรับรองผู้ผ่านการประเมินมาตรฐาน ISO/IEC 29110 และมีการจัดกิจกรรม Quality Network อีกด้วย

#depa #digital #ISO #IEC
#digitalthailand

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: