depa ระดมความเห็นภาครัฐภาคเอกชนวางกรอบแผนพัฒนากำลังคนดิจิทัลระดับประเทศ

วันที่: 09/11/2560 | ส่วนกลาง

           9 พฤศจิกายน 2560  - ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต  รองผู้อำนวยการดีป้า พร้อมทีมฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากำลังคนดิจิทัล ร่วมจัด"ประชุมระดมความเห็นความต้องการการพัฒนาทักษะของกำลังคนดิจิทัลในระดับประเทศ" เพื่อรับฟังข้อมูล ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลจากการบูรณาการความคิดเห็นในการกำหนดกรอบการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนดิจิทัล การประชุมครั้งนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในแวดวงดิจิทัล ให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุม อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สมาคม ATSI สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย สมาคมอีเลิร์นนิ่ง บริษัทARIT บริษัท IBM บริษัทJoptopgun บริษัทGet Link เป็นต้น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: