depa ร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา เตรียมความพร้อมการจัดงาน "โครงการส่งเสริมการตลาดให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ภายในอุตสาหกรรมหลัก"

วันที่: 28/08/2560 | ส่วนกลาง
          ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้เดินทางเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และสภาหอการค้าจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน "โครงการส่งเสริมการตลาดให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ภายในอุตสาหกรรมหลัก" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการตลาดแก่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ให้มีโอกาสและช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการและสร้างความร่วมมือในหน่วยงานจังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: