depa ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในจังหวัดขอนแก่น ร่วมต้อนรับสื่อมวลจากส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อเยี่ยมชมการการวางแผนและการดำเนินการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เป็นเมือง Smart City ให้มีความมั่นคง และยั่งยืน

วันที่: 01/12/2560 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และวันที่ 1 ธันวาคม 2560 จังหวัดขอนแก่น นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa และผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้วย
   นายมีธรรม ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
   ดร.ศุภกร สิทธิไชย ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ
   นายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้จัดการสำนักงานสาขาภาคอีสานตอนกลาง
   นางสาวพูลสิริ จันทร์เสรี ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร depa
   ผศ.นพ.ชวกิจ ภูมิบุญชู รองคณบดีฝ่ายศูนย์กลางบริการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้แทนผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
   รศ.นพ.ชลธิป พงศ์สกุล รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ผศ.ดร.รินา ภัทรมานนท์ ตัวแทนจาก สกว.
   นพ.สมคิด เลิศสินอุดดม ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านอุบัติเหตุและผู้อำนวยการศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด ผู้แทนผู้อำนวยการ โรงพยาบาลขอนแก่น
   นพ.รัฐระวี พัมนรัตนโมฬี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษและรองผู้อำนวยการศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น
   ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม ผู้เชี่ยวชาญ Big Data, IOT, Data Scientist, Business Analytics, Information Technology, Accounting Systems หัวภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   นายกังวาน เหล่าวิโรจนกุล ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) จำกัด
   นายเจียมศักดิ์ ทองรุ่ง CEO บริษัท Jump Up
   นายกฤษดา อารัมภ์วิโรจน์ CEO บริษัท Jump Up
ร่วมต้อนรับสื่อมวลจากส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อเยี่ยมชมการการวางแผนและการดำเนินการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เป็นเมือง Smart City ให้มีความมั่นคง และยั่งยืน โดยจังหวัดขอนแก่นมีเป้าประสงค์แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเมืองขอนแก่นที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในด้านการลงทุนในทุกๆ มิติ และยังมุ่งเน้นให้ประชาชนได้ชีวิตที่มีความสุขมากยิ่งขึ้น โดยเล็งเห็นการพัฒนาระบบขนส่งสารธารณะที่ดีขึ้นเพื่อลดภาระรถติดในท้องถนน และมุ้งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริหารสาธารณสุขและบริการทางการแพทย์ที่ดียิ่งขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการบริการได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: