depa ร่วมจัดงาน Healthcare Technology Summit 2018 : Upscaling eHealth in Full Stream

วันที่: 25/04/2561 | ส่วนกลาง

เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมจัดงานและออกบูธในงาน Healthcare Technology Summit 2018 : Upscaling eHealth in Full Stream โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเปิดงาน นอกจากนี้ช่วงบ่าย ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า ได้บรรยายในหัวข้อการขับเคลื่อนบริการด้านสุขภาพด้วย Start up โดยมีสาระสำคัญตอนหนึ่งว่า จะทำอย่างไรให้ข้อมูลด้านสุขภาพที่มีกลายเป็นข้อมูลพื้นฐาน ให้ข้อมูลเหล่านี้อยู่ตรงกลางทุกคนเข้าถึงได้ เช่น ข้อมูลผู้ป่วย คนไข้ทำตามที่แพทย์สั่งหรือ แต่ละวันควรรับประทานอะไรอย่างไร การรวบรวมทั้งหมดนี้กลายเป็นข้อมูลวิเคราะห์ต่อเนื่องได้ โดยประเทศที่ทำสำเร็จแล้ว สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทั้งนี้แพทย์ส่วนมากเห็นประโยชน์และยอมรับในระบบทำให้การปรับใช้ระบบประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะบุคลากรทางการแพทย์มีส่วนร่วมในการพัฒนาตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ซึ่งจะทำให้ระบบได้รับการออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้แพทย์ในการทำงานอย่างแท้จริง

 ส่วนในประเทศไทยอดีตนั้นมีการจัดเก็บข้อมูลด้วยกระดาษ แต่ในปัจจุบันมีการจัดเก็บด้วยข้อมุลด้วยดิจิทัลแบบแบ่งแยก ทำให้ข้อมูลไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ ดังนั้นดีป้าได้ร่วมกับกรมการแพทย์ กรมกิจการผู้สูงอายุ ในการพัฒนา Thailand E health Open Data Platform หรือ T-HOP ที่จะทำให้เกิดมาตรฐานการรวบรวมข้อมูล ให้ผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลสุขภาพและกิจกรรมแต่ละวัน โดยการกรอกข้อมูลหรือเชื่อมต่อข้อมูลอัตโนมัติกับอุปกรณ์สวมใส่อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้ เกิด Health Information Exchange (HIE) เปิดให้สถานพยาบาล, Health Tech Start up และผู้พัฒนาอื่น ๆ สามารถเข้าถึงและพัฒนานวัตกรรมบริการด้านสุขภาพสู่ประชาชน ซึ่งปัจจุบัน มีโรงพยาบาลเฉพาะทาง สังกัดกรมการแพทย์ จำนวน 6 แห่ง ที่เป็นโรงพยาบาลต้นแบบในการทดสอบระบบ คือ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง), สถาบันประสาทวิทยา, สถาบันโรคผิวหนัง, 
สถาบันทันตกรรม, สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, สถาบันโรคทรวงอก

 นอกจากนี้ดีป้ายังได้ร่วมออกบูธเกี่ยวกับ T-HOP ภายในงานจนถึงวันที่ 26 เมษายน ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมบูธได้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: