depa ร่วมผลักดัน ยะลา สู่เมือง Smart City  เป็นแผนพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม

วันที่: 04/04/2562 | ส่วนกลาง

depa ร่วมผลักดัน ยะลา สู่เมือง Smart City 
เป็นแผนพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม

3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมนิบง สำนักงานจังหวัดยะลา ผู้จัดการสำนักงาน depa สาขาภาคใต้ตอนล่างและทีม ร่วมประชุมหารือกับ นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และ รองผู้ว่าฯ จ.ยะลา รวมไปถึงหน่วยงานภายใต้กระทรวง DE และ นายกเทศมนตรีนครยะลา

ในการผลักดันแผนการขับเคลื่อน Yala Smart City บรรจุเป็นแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายการใช้ทรัพยากร พัฒนาเมืองน่าอยู่ มีความปลอดภัย ประชาชนมีความสุข อย่างยั่งยืน โดยวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้เพื่อให้ผู้นำเมืองยะลา เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาจังหวัดและเห็นชอบร่วมกันในการขับเคลื่อนโครงการและประกาศเป็น Yala Smart City ตามนโยบายของรัฐบาล

#depa #digitalthailand
#SmartCity

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: