depa ลุยหนัก ขับเคลื่อนอุบลราชธานีสู่ Smart City

วันที่: 14/03/2562 | ส่วนกลาง

depa ลุยหนัก ขับเคลื่อนอุบลราชธานีสู่ Smart City

depa อีสานล่าง จับมือร่วมกับจังหวัดเตรียมขับเคลื่อนเมืองอุบลราชธานีสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

14 มีนาคม 2562, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง นำโดยนายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผอ.เขตพื้นที่ภาคอีสานและทีมงาน เข้าร่วมประชุมหารือ “ แนวทางขับเคลื่อน Smart City ในด้านท่องเที่ยว (Smart Tourism) และช่องเม็ก Happy Valley “ ณ ห้องประชุม POC อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายศุภสิทธิ์ กอเจริญยศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน โดยมีหัวหน้าหน่วยงานภายในจังหวัดทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมเข้าร่วมระดมความคิด เพื่อหารือในการวางแนวทางเบื้องต้นในการขับเคลื่อนจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็น Smart City เพื่อเป็นจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว (Smart Tourism ) ซึ่งเป็นเป้าหมายให้เกิดการขับเคลื่อนจริงในอนาคตอันใกล้

โดยเบื้องต้นทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เสนอโครงการจัดทำบริการในรูปแบบ one stop service ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวในลักษณะ mobile application ซึ่งสอดคล้องกับทาง depa ร่วมชี้แจงและผลักดันให้เกิดการจัดทำโครงการ City Data Platform ในพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการท่องเที่ยวภายในจังหวัด เพื่อต่อยอดไปยังการสร้างศูนย์ IOC (Intelligence Operating Center) สร้างแพลตฟอร์มสำหรับการให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สำหรับการสร้าง Mobile Application เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว รวมไปถึงการพัฒนาระบบรับ-ส่ง ข้อมูลต่างๆจากแหล่งท่องเที่ยวเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางเพื่อเชื่อมโยงอุบลราชธานีและอุดรธานี เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดสรรงบประมาณในปี 2563 จากทาง depa ที่จะมาถึง เพื่อร่วมบูรณาการดำเนินโครงการผลักดันอุบลฯให้เกิดเป็น Smart Tourism เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการขับเคลื่อน
ประเทศไทย 4.0 อีกด้วย

#depa #digitalthailand
#SmartCity
#SmartTourism

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: