depa สาขาภาคเหนือนำเสนอโครงการ "พัฒนาพื้นที่เพื่อระบบนิเวศสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลเชียงใหม่ Smart Agriculture”

วันที่: 21/01/2562 | ส่วนกลาง

21 มกราคม 2562 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคเหนือตอนบน โดยนายศราวุธ  เลาหะวิสุทธิ์ ได้เข้าร่วมต้อนรับและประชุมกับนายณรงค์ อ่อนสอาด  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ

ซึ่งในการประชุมวันนี้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคเหนือตอนบน ได้นำเสนอโครงการ "พัฒนาพื้นที่เพื่อระบบนิเวศสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลเชียงใหม่ Smart Agriculture” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับ Oon IT Valley ในการทำศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ การเกษตรอัจฉริยะSmart Agriculture (เกษตรนวัตกรรมต้นแบบการเพาะปลูกข้าวสมัยใหม่แบบแม่นยำ) เพื่อลดการใช้น้ำในการเพาะปลูกข้าวด้วยหลักการการแกล้งข้าวโดยอาศัยความสามารถของระบบเซ็นเซอร์เพื่อตรวจวัดระดับน้ำในนาข้าวแบบไร้สาย

ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการประชาสัมพันธ์โครงการ และอาจนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในโครงการที่สอดคล้องกันเพื่อต่อยอดการพัฒนาด้านการเกษตร4.0 ต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: