depa ส่งเสริมเกษตรสมัยใหม่ด้วยดิจิทัล (Smart Farming)

วันที่: 04/03/2562 | ส่วนกลาง

depa ส่งเสริมเกษตรสมัยใหม่ด้วยดิจิทัล (Smart Farming) 

วันที่ 2 มีนาคม 2562 
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคเหนือตอนบน นำโดย นายศราวุธ  เลาหะวิสุทธิ์ ผจก.สำนักงานฯได้ให้การต้อนรับ ดร.จารึก สิงหปรีชา รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ Oon IT Valley พร้อมทั้งได้บรรยายโครงการความร่วมมือกับออนไอทีวัลเลย์  การพัฒนาพื้นที่ด้วยระบบนิเวศสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดเชียงใหม่ Smart Agriculture การจัดการเกษตรสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (smart farm) 

ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากคณะฯ เป็นอย่างมาก และต้องการยกระดับความร่วมมือในระดับหน่วยงาน การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ต่างๆ รวมถึงจะผลักดันให้ Oon Valley เป็น Social Enterprise มีการเติบโตอย่างยั่งยืน

#depa #digitalthailand
#smartfarm

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: