depa อีสานตอนกลางร่วมม.ราชภัฏโคราช จัดอบรมหลักสูตรเขียนแผนธุรกิจสำหรับ digital startup ผู้สนใจตบเท้ารับฟังกว่า 70 ราย

วันที่: 13/02/2561 | ภูมิภาค

เมื่อวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 61 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลางร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร "การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรายใหม่ (Digital Startup )" เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรับมาตรการส่งเสริมทางด้าน Digital Startup Funding โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้มีผู้ประกอบการ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้ารับการอบรมกว่า 70 คน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด จากสำนักวิชาเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุรนารี เป็นวิทยากร พร้อมกิจกรรมเปิดโลกสตาร์ทอัพ (Startup Adventure) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: