depa เดินหน้าพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลไม่หยุด

วันที่: 31/01/2561 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa โดย ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการฯ จัดอบรมผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึง 19 พฤษภาคม 2561 ผ่านมาแล้ว 1 สัปดาห์ สำหรับหลักสูตรดังกล่าวได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าอบรม โดยเฉพาะในช่วงการศึกษาดูงานในวันที่สอง ซึ่งได้รับเกียรติจาก นพ.สีหราช โลหชิตรานนท์ ผอ.โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา บรรยายในหัวข้อ Medical Tourism & Digital Marketing ของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ผู้เข้าอบรมฯ ต่างให้ความสนใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเข้มข้น นำมาซึ่งการส่งเสริมและบูรณาการเครือข่ายสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลตามเป้าประสงค์ของหลักสูตรฯ ถือเป็นการเปิดหลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ 1 ได้ประทับใจ
         นอกจากนี้ยังได้ร่วมบรรยาย ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) วิทยาเขตชุมพร ในหัวข้อ “ไทยแลนด์ 4.0 จูนคน จูนความคิด สู่ชีวิตการทำงานยุคดิจิทัล” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนนักศึกษาได้สามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานยุค 4.0 ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600 คน
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: