depa เตรียมตั้งสาขาภาคอีสานตอนล่าง ลงพื้นที่อุบลฯ

วันที่: 08/02/2561 | ภูมิภาค

เมื่อวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้จัดการสาขาภาคอีสานตอนกลาง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมคณะทำงานพิจารณาการขยายสาขาและจัดตั้งศูนย์ Digital One Stop Services (DOSS)  ภาคอีสานตอนล่าง ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเข้าพบ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายอภิชัย ชัยชมภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี นายวัชรินทร์  เจิมประไพ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหารือแนวทางและความร่วมมือในการขยายสาขาและจัดตั้งศูนย์ Digital One Stop Services (DOSS) ภาคอีสานตอนล่าง ณ จังหวัดอุบลราชธานี
 
นอกจากนั้นยังได้มีการประชุมความร่วมมือการดำเนินงานในภารกิจต่าง ๆ ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กับผู้แทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะกรรมการบริหารบริษัท อุบลราชธานีพัฒนาเมือง จำกัด เพื่อรองรับและสนับสนุนนโยบายการขยายสาขาและจัดตั้งศูนย์ Digital One Stop Services (DOSS) ภาคอีสานตอนล่าง ให้ประสบความสำเร็จและเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลกลุ่มภาคอีสานตอนล่าง  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: