depa (Northern Region) ) จัดอบรม AR for Developer

วันที่: 29/05/2560 | ส่วนกลาง

DEPA (Northern Region) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร AR for Developer ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อนำไปต่อยอดทางธุรกิจ โดยจัดอบรมต่อเนื่องทั้งหมด 4 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 และ วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ One Stop Service Software and Digital Content Center จังหวัดเชียงใหม่
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: