ข่าวสารของ DEPA

03
ก.ค.
120 ครั้ง

depa เชิญชวนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่านทางเว็บไซต์ http://ourking.mdes.go.th/sign

depa เชิญชวนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่านทางเว็บไซต์ http://ourking.mdes.go.th/sign

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง เปิดที่ทำการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง เปิดที่ทำการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก

2 ครั้ง วันที่: 20 กรกฎาคม 2561

ผู้อำนวยการสถาบัน IoT (depa) เผยความร่วมมือ depa & AIBP สร้างเครือข่ายพันธมิตรไอโอทีสากล หนุนการลงทุนในประเทศ ผ่านรายการ Thailand Today (NBT WORLD)

ผู้อำนวยการสถาบัน IoT (depa) เผยความร่วมมือ depa & AIBP สร้างเครือข่ายพันธมิตรไอโอทีสากล หนุนการลงทุนในประเทศ ผ่านรายการ Thailand Today (NBT WORLD)

17 ครั้ง วันที่: 18 กรกฎาคม 2561

การคัดเลือกรอบ  Audition- SMART CITY D-BOOST CAMP (EEC Forum)

“7 โมงเช้า ยันเที่ยงคืน... เพื่อ Smart City น้อยกว่านี้ได้ไง ”
สุดยอดทีมกรรมการคัดเลือกรอบ  Audition- SMART CITY D-BOOST CAMP (EEC Forum) กลุ่มจังหวัดเป้าหมาย ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา “เมืองเปิด เราปรับ ชีวิตเปลี่ยน”นำโดย ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดร.ศุภกร  สิทธิไชย ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ คุณวิศิษฐ์ เพชรชูพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญงานพิเศษ  เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 มีทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก 76  ทีมเข้าร่วมนำเสนอผลงาน จากผู้สมัครทั้งหมด 140 ทีม 
- เตรียมความพร้อม ตั้งแแต่ 7 โมงเช้า 
- เริ่ม Audition ทีมแรก เวลา 08.00 น.  
- ทีมสุดท้ายเกือบ 23.00 น. 
- ประมวลคะแนนและระดมความคิดกันเสร็จเกือบเที่ยงคืน
นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของโครงการ ที่คณะกรรมการต้องทำงานกันอย่างหนัก ยังมีขั้นตอนการ Screen เพื่อคัดเลือกความเหมาะสมอีก 2-3 ขั้น ก่อนจะประกาศผล เพื่อเข้าสู่โครงการบ่มเพาะอย่างเข้มข้น 6 สัปดาห์ และต่อยอดการพัฒนา Smart City ในเขตพื้นที่เป้าหมาย ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา รอติดตามผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการได้วันที่ 27 กรกฏาคมนี้ ติดตามความก้าวหน้าของโครงการได้ที่ 
www.smartcity-dboostcamp.com

31 ครั้ง วันที่: 18 กรกฎาคม 2561

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง ข้อตกลงแลกเปลี่ยน(Barter)การใช้พื้นที่จัดกิจกรรมงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ"Digital Thailand Big Bang 2018"

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง ข้อตกลงแลกเปลี่ยน(Barter)การใช้พื้นที่จัดกิจกรรมงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ"Digital Thailand Big Bang 2018"

15 ครั้ง วันที่: 18 กรกฎาคม 2561

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง การใช้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง การใช้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

18 ครั้ง วันที่: 18 กรกฎาคม 2561

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้เสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตามมาตรการ depa Digital Startup Fund

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้เสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตามมาตรการ depa Digital Startup Fund

46 ครั้ง วันที่: 18 กรกฎาคม 2561

UAE เข้าพบกระทรวง DE และ depa หารือการเตรียมงานมหกรรมโลก Expo 2020 Dubai

UAE เข้าพบกระทรวง DE และ depa หารือการเตรียมงานมหกรรมโลก Expo 2020 Dubai

11 ครั้ง วันที่: 18 กรกฎาคม 2561

การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลรายพื้นที่ จ.ชลบุรี

ตามที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล ในการส่งเสริมและสนับสนุนประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล ด้วยกลไก มาตรการ เครื่องมือ การจัดสรรทรัพยากร ให้เกิดระบบนิเวศที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ ภายใต้ความร่วมมือของพันธมิตร ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม วิชาการ ภาครัฐ และท้องถิ่น ในการดำเนินกิจกรรม แผนงาน โครงการอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีวิสัยทัศน์ “ยกระดับสู่เศรษฐกิจดิจิทัลทีมีพลวัตร บนฐานของสังคมที่มีความรู้ความเข้าใจและกำลังคนที่ปรับตัวและแสวงหาโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล” และมีแนวทางการขับเคลื่อนผ่าน ๔ ยุทธศาสตร์ ๑๐ โปรแกรม ดังต่อไปนี้

16 ครั้ง วันที่: 18 กรกฎาคม 2561
depa ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดอบรม General Training รุ่นที่ 1

depa ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดอบรม General Training รุ่นที่ 1

depa ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดอบรม General Training รุ่นที่ 1 สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ให้ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ในวันที่ 16-17 ก.ค.61 โดยมีหัวข้อในการอบรมเช่น 
- Project Management Process
- Software Implementation
- Pre-assessment Tool
- Process Development for ISO/IEC29110 
โดยในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและเข้าร่วมอบรมอย่างล้นหลามกว่า 70 คน จาก 29 บริษัท

13 ครั้ง วันที่: 17 กรกฎาคม 2561
depa สมาคมธุรกิจร้านอาหาร และ ATSI จับมือผนึกกำลัง จัดงานสัมมนา “ยกระดับมาตรฐาน ก้าวสู่ร้านอาหารดิจิทัล”

depa สมาคมธุรกิจร้านอาหาร และ ATSI ผนึกกำลัง “ยกระดับมาตรฐาน ก้าวสู่ร้านอาหารดิจิทัล”

depa สมาคมธุรกิจร้านอาหาร และ ATSI จับมือผนึกกำลัง จัดงานสัมมนา “ยกระดับมาตรฐาน ก้าวสู่ร้านอาหารดิจิทัล”  ณ ห้องประชุมดุสิตา โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต (เซียร์รังสิต) นำทีมโดย นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล บรรยายพิเศษในหัวข้อ “depa Transformation Fund และทิศทางทางการส่งเสริม SMEs ก้าวทันดิจิทัล” เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารเพื่อมุ่งการที่มีมาตรฐานและตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล และได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำที่มาร่วมบรรยาย เช่น 
- คุณปฐม อินทโรดม กูรูด้านไอที และที่ปรึกษาบริษัทไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- คุณทินกร เหล่าเราวิโรจน์ อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย 
และในงานยังมีการให้สิทธิผู้เข้าร่วมในการรับ depa mini-Transformation Voucher มูลค่าสูงสุด 10,000 บาทเพื่อ อซื้อ/ใช้บริการเครื่องมือดิจิทัลภายในงานอีกด้วย โดยมีผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลเข้าร่วมกว่า 80 ราย

12 ครั้ง วันที่: 17 กรกฎาคม 2561

ปลัดกระทรวงดีอี พร้อมผู้บริหาร depa เข้าร่วมหารือนักธุรกิจนักลงทุน บริษัทชั้นนำระดับโลก ณ Silicon Valley สหรัฐอเมริกา มุ่งสร้างการเติบโตด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมไทย

ปลัดกระทรวงดีอี พร้อมผู้บริหาร depa เข้าร่วมหารือนักธุรกิจนักลงทุน บริษัทชั้นนำระดับโลก ณ Silicon Valley สหรัฐอเมริกา มุ่งสร้างการเติบโตด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมไทย
 

12 ครั้ง วันที่: 17 กรกฎาคม 2561

depa ร่วมกับ สมาคมธุรกิจร้านอาหาร สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย จับมือผนึกกำลัง จัดงานสัมมนา “ยกระดับมาตรฐาน ก้าวสู่ร้านอาหารดิจิทัล” ในวันที่ 17 กรกฎาคม นี้

depa ร่วมกับ สมาคมธุรกิจร้านอาหาร สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย จับมือผนึกกำลัง จัดงานสัมมนา “ยกระดับมาตรฐาน ก้าวสู่ร้านอาหารดิจิทัล” ในวันที่ 17 กรกฎาคม นี้

28 ครั้ง วันที่: 16 กรกฎาคม 2561