ข่าวสารของ DEPA

17
เม.ย.
282 ครั้ง

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ 31 มีนาคม 2561

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ณ 31 มีนาคม 2561

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "การเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรายใหม่ด้านเกษตร (Agri-tech Startup)"

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "การเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรายใหม่ด้านเกษตร (Agri-tech Startup)" ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องนนทรีสีทอง ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

65 ครั้ง วันที่: 26 เมษายน 2561

depa ร่วมจัดงาน Healthcare Technology Summit 2018 : Upscaling eHealth in Full Stream

depa ร่วมจัดงาน  Healthcare Technology Summit 2018 : Upscaling eHealth in Full Stream

20 ครั้ง วันที่: 25 เมษายน 2561

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การกลั่นกรองคุณสมบัติผู้ยื่นขอ Smart Visa ภายใต้อุตสาหกรรมดิจิทัล

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การกลั่นกรองคุณสมบัติผู้ยื่นขอ Smart Visa ภายใต้อุตสาหกรรมดิจิทัล

18 ครั้ง วันที่: 25 เมษายน 2561

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการ ในการร่วมลงทุนกับเอกชน หรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการ ในการร่วมลงทุนกับเอกชน หรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน พ.ศ.๒๕๖๐ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวกับการร่วมลงทุนกับเอกชน หรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

16 ครั้ง วันที่: 24 เมษายน 2561

Digital CEO รุ่นที่ 1 กับหัวข้อ Cyber Security

 Digital CEO รุ่นที่ 1 กับหัวข้อ  Cyber Security

36 ครั้ง วันที่: 24 เมษายน 2561

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เพื่อเป็นประโยชน์นำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เพื่อเป็นประโยชน์นำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ
๑. บทความเรื่อง ฉันยังไม่อนุญาต
๒. บทความเรื่อง ก็หนูป่วย จะให้ทำอย่างไร
๓. บทความเรื่อง อยากรู้ว่ามีกี่คน
๔. บทความเรื่อง ดูอย่างเดียวนะ
๕. บทความเรื่อง ขอมากเกินไปหรือเปล่า

13 ครั้ง วันที่: 24 เมษายน 2561

ดีป้าผนึกกำลังกรมทรัพย์สินฯ เดินหน้าบูรณาการบริการทรัพย์สินทางปัญญาในอุตสาหกรรมดิจิทัล หวังสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในยุคดิจิทัล

ดีป้าผนึกกำลังกรมทรัพย์สินฯ เดินหน้าบูรณาการบริการทรัพย์สินทางปัญญาในอุตสาหกรรมดิจิทัล หวังสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในยุคดิจิทัล  

40 ครั้ง วันที่: 20 เมษายน 2561

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ 31 มีนาคม 2561

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ณ 31 มีนาคม 2561

282 ครั้ง วันที่: 17 เมษายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมขยายช่องทางและเครือข่ายความร่วมมือด้านธุรกิจในต่างประเทศ (Thailand Software Delegation Program)

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมขยายช่องทางและเครือข่ายความร่วมมือด้านธุรกิจในต่างประเทศ (Thailand Software Delegation Program)

179 ครั้ง วันที่: 10 เมษายน 2561

ขอเชิญผู้ประกอบการและนักพัฒนาซอฟต์แวร์ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ “ASEAN ICT Awards 2018”

ขอเชิญผู้ประกอบการและนักพัฒนาซอฟต์แวร์ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ
“ASEAN ICT Awards 2018”
เวทีการแข่งขันระดับ ASEAN ที่จะส่งเสริมศักยภาพและทำให้ผลงานของท่านในระดับสากล
 
ASEAN ICT Awards 2018 เป็นการแข่งขันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในระดับอาเซียน เพื่อส่งเสริม พัฒนา และสร้างแรงจูงใจให้แก่นักพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน ให้เกิดการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นในวงการ โดยรางวัลดังกล่าวจะเป็นตัวบ่งชี้ทิศทางศักยภาพและความสามารถของ ICT ในภูมิภาคอาเซียน และบทบาทของภาค ICT ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอาเซียน
 
เปิดรับสมัครตั้งแต่
วันนี้ – ถึง 30 เม.ย. 2561

1,074 ครั้ง วันที่: 10 เมษายน 2561

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นประธานเปิดงาน #MakeWhatsNext - DigiGirlz 2018 Thailand จัดโดย บริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเริมเศรษฐกิจดิจิทัล #depa  เป็นประธานเปิดงาน #MakeWhatsNext - DigiGirlz 2018 Thailand 

70 ครั้ง วันที่: 9 เมษายน 2561

depa พาผู้ประกอบการด้านดิจิทัลคอนเทนต์ ร่วมงาน Content Tokyo 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น

depa พาผู้ประกอบการด้านดิจิทัลคอนเทนต์  ร่วมงาน Content Tokyo 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น

55 ครั้ง วันที่: 9 เมษายน 2561