การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน depa Digital Transformation Fund

วันที่: 08/11/2561 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

How to Write the Right Proposal for depa Digital Transformation Fund

กลับมาอีกครั้ง depa Transformation Fund
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs  ภาคการผลิตและการค้าและบริการ ในพื้นที่ EEC (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) เข้าร่วม Workshop จัดทำข้อเสนอโครงการ เพื่อโอกาสในการรับทุนสนับสนุน Matching Fund ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมจำนวน 60% ของมูลค่าโครงการแต่สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท* โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
คลิกลงทะเบียน  https://goo.gl/forms/R633dHsAKUehN4xQ2

 

ด่วน! รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น

 
หมายเหตุ: โครงการนี้เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีความพร้อม และมีแผนการในการลงทุนการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อยกระดับธุรกิจในมิติต่างๆ ทั้งในเรื่องการตลาด การบริหารจัดการภายใน การบริหารการผลิต รวมถึงการเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ โดยการพิจารณาขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่สำนักงานได้กำหนดไว้ สำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและถือเป็นที่สิ้นสุด
 

ดาวน์โหลดกำหนดการอบรม ( https://goo.gl/Awc6CY )

ดาวน์โหลดข้อเสนอโครงการ ( https://goo.gl/WefZDw )

รายละเอียดการเปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Fund) >> https://goo.gl/1acdvt

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ  โทร. 081-833-4915
e-mail : [email protected]
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: