ข่าวสารของ DEPA

17
เม.ย.
282 ครั้ง

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ 31 มีนาคม 2561

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ณ 31 มีนาคม 2561

02
มี.ค.
716 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท (Digital Transformation Fund Rural Area)

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท (Digital Transformation Fund Rural Area)

ดาวน์โหลดที่นี่

02
มี.ค.
619 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (Digital Transformation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (Digital Transformation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)

ดาวน์โหลดที่นี่

02
มี.ค.
204 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบทของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบทของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ดาวน์โหลดที่นี่

02
มี.ค.
244 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลดที่นี่

02
มี.ค.
467 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลดที่นี่

02
มี.ค.
226 ครั้ง

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2561 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2561

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2561 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2561
ณ วัดหรือศาสนสถานใกล้บ้าน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ท่านและครอบครัว รวมทั้งเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป

28
ก.พ.
230 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครบุคลากร/ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลเพื่อเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตร "โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรเร่งด่วนที่ปรึกษาด้านดิจิทัล (Digital Transformation Consulatant)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครบุคลากร/ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลเพื่อเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตร "โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรเร่งด่วนที่ปรึกษาด้านดิจิทัล (Digital Transformation Consulatant)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

27
ก.พ.
186 ครั้ง

ดีป้าร่วมธนาคารโลกประกาศความร่วมมือสองสถาบัน ภายใต้ชื่อ “The Internet of Things: The New Government-to-Business Platform”

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และธนาคารโลก (World Bank) ได้ตกลงร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ เรื่องอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (IoT) ในประเทศไทยและนำการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัลให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน
          การประกาศความร่วมมือระหว่างสองสถาบันมีขึ้นในงานสัมมนาเปิดตัวรายงานล่าสุดของธนาคารโลก ภายใต้ชื่อ “The Internet of Things: the New Government-to-Business Platform” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานทั้งจากภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชนกว่า 150 คนเข้าร่วมงาน
           “อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (IoT) มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเราทุกคน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตระหนักถึงความสำคัญของ IoT ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลซึ่งจะกระตุ้นผลิตภาพและปรับปรุงชีวิตของประชาชนทุกคน เราจึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการพัฒนา IoT ในประเทศไทยผ่านโครงการริเริ่มที่หลากหลาย” ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าว
           “อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (IoT) ไม่ได้เป็นแค่เพียงเรื่องที่อยู่ในกระแสความสนใจเท่านั้น เราเล็งเห็นว่า IoT เป็นเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นที่สุดในทศวรรษนี้ซึ่งจะช่วยเร่งในเกิดการเปลี่ยนผ่านให้ภาครัฐและภาคเอกชนของไทยก้าวไปสู่ยุคดิจิทัล ดังนั้น เราจึงต้องการสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องของ IoT แก่ทุกภาคส่วน โดยการสร้างเครือข่ายเวทีสนทนา ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถพบปะและอภิปรายถึงโอกาสต่าง ๆ ผ่านการใช้เทคโนโลยีนี้  อีกทั้งยังเป็นหนทางให้นำ IoT มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่คนไทยด้วย” ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าว
          #depa เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและนวัตกรรม รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในทุกภาคส่วนของประเทศไทย ในการนี้ depa ได้รับมอบหมายให้จัดตั้ง สถาบัน #IoT เพื่อช่วยสร้างสรรค์ระบบนิเวศทาง IoT ที่เข้มแข็งแก่ประเทศไทย ดังนั้น สถาบันนี้จึงได้เริ่มบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาและนำเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นนี้เป็นครั้งแรก จากการสัมมนาในครั้งนี้
          “ธนาคารโลกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมมือกับประเทศไทยเพื่อทำให้เทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (IoT) เกิดประโยชน์กับคนไทยทุกคน” นายชาบีห์ อาลี โมฮิบ ผู้นำกลุ่มงานด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง การเงิน และสถาบัน ธนาคารโลก สำนักงานประเทศไทยกล่าว
           “อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (IoT) มีศักยภาพสูงมาก อย่างไรก็ตามภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจำเป็นต้องมีการทำงานที่เป็นระบบและสื่อสารกันอย่างใกล้ชิด ผมหวังว่าผลการศึกษาจากรายงานนี้จะช่วยตรวจสอบความก้าวหน้าในการดำเนินงานของประเทศไทยในเรื่องนี้ และส่งเสริมความมีส่วนร่วมในการคิดและอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้กำหนดนโยบายและภาคเอกชนต่อไป ในเรื่องผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมของการนำ IoT ไปใช้งานในด้านต่างๆ”  นายปราศสานา ลาล ดาส ผู้เขียนหลักของรายงาน กล่าว
           IoT คือระบบดิจิทัลที่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ มีการรับส่งรวบรวมข้อมูลผ่านระบบเซ็นเซอร์ (sensors) และส่งสัญญาณเชื่อมโยงเครือข่าย  IoT ถูกนำมาใช้คิดวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ หรือในบางกรณีสามารถปรับการทำงานและการตอบสนองได้ตามปัจจัยแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่น อุปกรณ์จีพีเอส หรือ Global Positioning System (GPS) ที่เรานำมาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ระบบเซ็นเซอร์ที่สามารถนำไปติดตั้งไว้กับเสาไฟเพื่อตรวจจับค่าฝุ่นละอองและมลพิษได้ หรือเครื่องปรับอุณหภูมิอัตโนมัติที่เรานำมาใข้ตามบ้านเพื่อประหยัดการใช้พลังงานละลดค่าใช้ไฟฟ้าของแต่ละครัวเรือน
          ผลการศึกษาจากรายงานนี้เรื่องความก้าวหน้าของการดำเนินงานภาครัฐในการนำอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (IoT)  พบว่ารัฐบาลในประเทศต่างๆ ล้วนมีความกระตือรือร้นที่จะนำ IoT มาใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน แม้ว่าจะมีอุปสรรคในระยะนำร่องไปแล้วก็ตาม รูปแบบของธุรกิจที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับโครงสร้างพื้นฐานของ IoT นั้นต้องมีการพัฒนาต่อไปอีกในอนาคต รวมถึงการปรับปรุงนโยบายภาพรวมดังต่อไปนี้
• ปรับปรุงความรู้และความเข้าใจในเรื่อง IoT และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในหน่วยงานภาครัฐอย่างเร่งด่วน
• เปลี่ยน “กระแสความสนใจไปสู่การปฏิบัติจริง” และเตรียม “คู่มือ” ในการดำเนินความริเริ่มนี้ซึ่งมีเรื่อง IoT เป็นองค์ประกอบ
          การเผยแพร่ “บทเรียน” จากประเทศอื่น ๆ เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่สนใจจะเรียนรู้ประสบการณ์ในเรื่องนี้จากประเทศอื่น ๆ และอะไรที่ทำแล้วสำเร็จและไม่สำเร็จ
          นอกจากนี้ช่วงบ่ายdepa ยังได้หารือร่วมกันกับทางเวิร์ดแบงค์ โดยสรุปความร่วมมือระหว่างการหารือดังกล่าวได้ 3 ประเด็นคือ 1) smart city จะเชิญ World Bank experts มาเป็น international advisory committee ของ depa 2) IoT Institute  และ 3) digital density indicators/ index
 

27
ก.พ.
200 ครั้ง

depa โชว์ แอป SEE THRU Thailand ขับเคลื่อนราชการทันสมัย

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ depa โดยสำนักงานสาขาภาคอีสานตอนกลาง เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ภายในงานสัมมนา GovChannel Road Show 2018 : Digital Local Government  ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ โดยมีนางสาวอัจฉรินทร์  พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาโดยวัตถุประสงค์การจัดงาน  เพื่อสนับสนุนการยกระดับความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐให้สามารถทำงานอย่างบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและเท่าเทียม ผ่านช่องทาง GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ไปยังส่วนภูมิภาคเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่นร่วมกันขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในระดับภูมิภาค depa ได้นำแอปพลิเคชัน SEE THRU Thailand  เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ผสานเอาโลกแห่งความจริง (Real)เข้ากับโลกเสมือน (Virtual) เพื่อให้ภาพที่เห็นในจอกลายเป็นวัตถุ 2 หรือ 3 มิติ ลอยอยู่เหนือพื้นผิวจริง ซึ่งเมื่อนำมาผสมแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดอุบลราชธานีจะเป็นการเปิดมุมมองในการนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวรูปแบบที่แตกต่างและตอบโจทย์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวได้ดี โดยเฉพาะผู้ที่ชอบท่องเที่ยวโดยตัวเอง  พร้อมทั้งสามารถค้นหาที่พัก ร้านอาหารและบริการต่าง ๆได้อีกด้วย ภายในงานมีผู้สนใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้เป็นจำนวนมาก
 

27
ก.พ.
217 ครั้ง

depa ร่วมมือ Internews และ เครือข่ายพลเมืองเน็ต ตอกย้ำ Digital Literacy ควรสร้างตั้งแต่เด็ก

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพฯ แพลทินัม ประตูน้ำ จัดงาน “Increasing digital literacy and safety in thailand social media campaign launch” เป็นความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า Internews และ เครือข่ายพลเมืองเน็ต ซึ่งดีป้า นำโดย ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงาน (กลุ่มสังคมและกำลังคนดิจิทัล) ร่วมบรรยาย ในประเด็น “Advancing Digital Literacy in Thailand” โดยมีใจความสำคัญว่า ต้องยอมรับประเทศไทยเริ่มเรื่องการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลช้าไป โดยทุกวันนี้เรามองดิจิทัล คือการใช้ชีวิต โดยเมื่อก่อนเราอยู่ในถ้ำ แต่โลกทุกวันนี้กำลังเปลี่ยนเป็นสังคมดิจิทัลมากขึ้น อยู่บ้านเฉยๆ ก็ทำงานได้เงินได้ โดยบางครั้งการเปลี่ยนแปลงปรับตัวเร็วไป
 
           ทำให้เราเจอปัญหาที่ว่าการมีรถใช้ก่อนเข้าใจกฎหมายการจราจร ซึ่งจริง ๆ เราต้องรู้ใช้ เข้าใจประโยชน์โทษของมันก่อน หากเข้าใจมีสิทธิจับเครื่องไม้เครื่องมือ ซึ่งตรงนี้มันก็คล้ายกับที่บ้านเราเดินหน้าสอนเรื่อง Digital Literacy ช้า ทุกวันนี้เริ่มต้นเรียนกันในระดับปริญญาตรี จริง ๆ ควรเริ่มต้นตั้งแต่ระดับโรงเรียน นอกจากนี้ในส่วนของพื้นที่ห่างไกลไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงสังคมดิจิทัลได้นั้น ทางภาครัฐได้ลงทุนในเรื่องของบอร์ดแบรนดืเพื่อครอบคลุมทั้งประเทศและลงไปให้ความรู้ความเข้าใจพร้อม ๆ กัน