ข่าวสารของ depa

30
ก.ย.
1,617 ครั้ง

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ 30 กันยายน 2561

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ณ 30 กันยายน 2561

17
ต.ค.
21 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง การใช้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ฉบับที่๒)

การใช้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ฉบับที่๒)

17
ต.ค.
90 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ (รุ่นที่ 3) โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับ มาตรฐาน ISO/IEC 29110 ปีงบประมาณ 2561

ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ (รุ่นที่ 3) โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับ มาตรฐาน ISO/IEC 29110 ปีงบประมาณ 2561

17
ต.ค.
61 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนตามมาตรการช่วยเหลือหรืออุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท(depa Digital Transformation Fund for Community) ครั้งที่ 3

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนตามมาตรการช่วยเหลือหรืออุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท(depa Digital Transformation Fund for Community) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 

17
ต.ค.
21 ครั้ง

ประกาศรายชื่อข้อเสนอโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้จัดทำแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนด้วยเทคโนโลและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบทภายใต้ มาตรการการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อข้อเสนอโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้จัดทำแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนด้วยเทคโนโลและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบทภายใต้ มาตรการการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท (depa Digital Transformation for Community) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

10
ต.ค.
143 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) 

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) 

05
ต.ค.
408 ครั้ง
depa logo

ประกาศสำนักงานฯที่ depa/๒๕๖๑ การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล(depa Digital Infrastructure Fund or Private Investment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ครั้งที่3)

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล(depa Digital Infrastructure Fund or Private Investment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 3)
 

05
ต.ค.
62 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง การขยายเวลาพิจารณาและประกาศผลการรับสมัครบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล(Digital Startup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง การขยายเวลาพิจารณาและประกาศผลการรับสมัครบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล(Digital Startup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

30
ก.ย.
1,617 ครั้ง

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ 30 กันยายน 2561

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ณ 30 กันยายน 2561

27
ก.ย.
238 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอโครงการจากนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Funds for Private Investment)

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอโครงการจากนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Funds for Private Investment) และการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Funds for Government & Public Investment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔)
 

27
ก.ย.
136 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนการจัดนิทรรศการในงาน Digital Thailand Big Bang 2018

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนการจัดนิทรรศการในงาน"Digital Thailand Big Bang 2018"