ข่าวสารของ DEPA

17
เม.ย.
282 ครั้ง

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ 31 มีนาคม 2561

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ณ 31 มีนาคม 2561

25
เม.ย.
18 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การกลั่นกรองคุณสมบัติผู้ยื่นขอ Smart Visa ภายใต้อุตสาหกรรมดิจิทัล

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การกลั่นกรองคุณสมบัติผู้ยื่นขอ Smart Visa ภายใต้อุตสาหกรรมดิจิทัล

24
เม.ย.
16 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการ ในการร่วมลงทุนกับเอกชน หรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการ ในการร่วมลงทุนกับเอกชน หรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน พ.ศ.๒๕๖๐ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวกับการร่วมลงทุนกับเอกชน หรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

24
เม.ย.
13 ครั้ง

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เพื่อเป็นประโยชน์นำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เพื่อเป็นประโยชน์นำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ
๑. บทความเรื่อง ฉันยังไม่อนุญาต
๒. บทความเรื่อง ก็หนูป่วย จะให้ทำอย่างไร
๓. บทความเรื่อง อยากรู้ว่ามีกี่คน
๔. บทความเรื่อง ดูอย่างเดียวนะ
๕. บทความเรื่อง ขอมากเกินไปหรือเปล่า

17
เม.ย.
282 ครั้ง

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ 31 มีนาคม 2561

ผลการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ณ 31 มีนาคม 2561

10
เม.ย.
179 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมขยายช่องทางและเครือข่ายความร่วมมือด้านธุรกิจในต่างประเทศ (Thailand Software Delegation Program)

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมขยายช่องทางและเครือข่ายความร่วมมือด้านธุรกิจในต่างประเทศ (Thailand Software Delegation Program)

10
เม.ย.
1,074 ครั้ง

ขอเชิญผู้ประกอบการและนักพัฒนาซอฟต์แวร์ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ “ASEAN ICT Awards 2018”

ขอเชิญผู้ประกอบการและนักพัฒนาซอฟต์แวร์ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ
“ASEAN ICT Awards 2018”
เวทีการแข่งขันระดับ ASEAN ที่จะส่งเสริมศักยภาพและทำให้ผลงานของท่านในระดับสากล
 
ASEAN ICT Awards 2018 เป็นการแข่งขันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในระดับอาเซียน เพื่อส่งเสริม พัฒนา และสร้างแรงจูงใจให้แก่นักพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน ให้เกิดการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นในวงการ โดยรางวัลดังกล่าวจะเป็นตัวบ่งชี้ทิศทางศักยภาพและความสามารถของ ICT ในภูมิภาคอาเซียน และบทบาทของภาค ICT ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอาเซียน
 
เปิดรับสมัครตั้งแต่
วันนี้ – ถึง 30 เม.ย. 2561

04
เม.ย.
107 ครั้ง

งานสัมมนา เรื่อง “ก้าวต่อไป Digital IP” และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ด้วย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจโดยตรงในการการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งสองหน่วยงานจึงได้ร่วมมือกันบูรณาการบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัลทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการนำทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัลไปสร้างมูลค่า และใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และร่วมกันพัฒนาบุคลากร จัดฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์การปกป้องคุ้มครอง และการใช้ประโยชน์นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา ให้แก่บุคลากร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ไปจนถึงการร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตระหนักรับรู้ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาดิจิทัลในวงกว้าง

26
มี.ค.
366 ครั้ง

ผลการคัดเลือกหน่วยงานเพื่อเป็นผู้ร่วมดำเนินการพิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการจากบุคคลที่จะให้การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อจัดทำแผนโครงการในการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (depa Conceptual Plan ; S1)

ผลการคัดเลือกหน่วยงานเพื่อเป็นผู้ร่วมดำเนินการพิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการจากบุคคลที่จะให้การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อจัดทำแผนโครงการในการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (depa Conceptual Plan ; S1)

12
มี.ค.
85 ครั้ง

depa ชวนร่วมสนุกส่งภาพเข้าประกวดกับเราและยังได้ลุ้นของรางวัลอีกมากมายได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม2561

depa  ชวนร่วมสนุกส่งภาพเข้าประกวดกับเราและยังได้ลุ้นของรางวัลอีกมากมายได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม2561

02
มี.ค.
716 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท (Digital Transformation Fund Rural Area)

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท (Digital Transformation Fund Rural Area)

ดาวน์โหลดที่นี่