ข่าวสารของ DEPA

06
ก.พ.
261 ครั้ง

ดีป้าดันอุตสาหกรรมดิจิทัลติดปีกด้วยสมาร์ทวีซ่า เพิ่มสิทธิต่างชาติ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูงผู้ประกอบการด้านดิจิทัล พำนักในไทยได้ 4 ปี หวังดึงการลงทุนและความรู้ดันเศรษฐกิจไทย ดีเดย์ 1 กพ.61

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ ดีป้า กล่าวว่า ดีป้าส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลด้วยโครงการสำคัญ คือ สมาร์ทวีซ่า ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์และความสะดวกที่มากกว่าเดิม ให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการมาทำงานหรือลงทุนในประเทศไทยในอุตสาหกรรมดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถจากต่างชาติให้เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้และช่วยผลักดันเศรษฐกิจในประเทศไทย  โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือ บุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล เช่น ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง เป็นนักคิดสร้างสรรค์ที่จะเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับขับเคลื่อนประเทศไทย  นักลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และผู้บริหารระดับสูง ใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย 
 

22
ม.ค.
175 ครั้ง

depa เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นต่อเนื่องในภาคอีสาน เพื่อแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ชัดเจน ตอบโจทย์พื้นที่

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa นำโดย ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการ depa และ depa สาขาภาคอีสานตอนกลาง จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการจัดทำแผนการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลลงสู่ระดับปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งมีผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตภาคอีสาน ให้ความสนใจและเข้าร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่แผนปฏิบัติสำหรับแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้มีความชัดเจนและตอบโจทย์ความต้องการในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น
 

22
ม.ค.
158 ครั้ง
sme picture1

depa จัดงานสนับสนุนให้ความรู้ SMEs ด้านเกษตร ผู้เกี่ยวข้องตบเท้าเข้าร่วมงานจำนวนมาก เชื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน

โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์รีสอร์ท เชียงราย จังหวัดเชียงราย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa จัดกิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร ได้รับเกียรติจากนายภาสกร บุญญลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวมีขึ้นเพื่อส่งเสริมการตลาดให้ผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมเกษตรมีโอกาสและช่องทางการตลาด เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดเชียงราย ในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก อาทิ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย หอการค้าจังหวัดเชียงราย ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดเชียงราย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (พืชสวน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) เป็นต้น 
 

22
ม.ค.
620 ครั้ง

DEPA ร่วมมือสมาคมการค้าซอฟต์แวร์ - ธุรกิจนวัตกรรมและKhon Kaen Maker Club ดันขอนแก่นศูนย์กลางแข่ง E-sport สากล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa สาขาภาคอีสานตอนกลาง เตรียมผลักดันความร่วมมือระหว่างสมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมและกลุ่ม Khon Kaen Maker Club เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้การพัฒนา Smart City โดยวางเป้าหมายแรกร่วมผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางในการจัดแข่งขัน E-Sport ระดับสากล ซึ่งมี depa ช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการเป็นออแกไนส์เซอร์จัดงานระดับนานาชาติด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
 

22
ม.ค.
294 ครั้ง

ASEAN ICT Award: Experience Sharing and Support from depa

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีกำหนดจัดงาน “ASEAN ICT Award: Experience Sharing and Support from depa” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เทคนิคการนำเสนอผลงาน การเตรียมความพร้อมในการส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีอาเซียน จากผู้ที่ได้รับรางวัลเวที ASEAN ICT Awards 2017

17
ม.ค.
347 ครั้ง

DEPA ประชุม Thailand IoT Alliance Executive Meeting เตรียมตั้งสถาบันไอโอที (IoT Institute)

DEPA ประชุม Thailand IoT Alliance Executive Meeting เตรียมตั้งสถาบันไอโอที (IoT Institute)
 

11
ม.ค.
769 ครั้ง

การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานฯ ได้นาเสนอร่างแผนฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมมีมติมอบหมายให้สำนักงานฯ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้เสียจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อจัดทำรายละเอียดในประเด็นการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานเพื่อประกอบการจัดทำร่างแผนฯ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

27
ธ.ค.
384 ครั้ง

DEPA สาขาภาคอีสานตอนกลาง, CAT, KKTT และ Jump Up ได้จัดประชุมหารือเพื่อแสวงหาความมือกับประเทศจีน

DEPA สาขาภาคอีสานตอนกลาง, CAT,  KKTT และ Jump Up ได้จัดประชุมหารือเพื่อแสวงหาความมือกับประเทศจีน โดยมี Mr.Bing  Mao และ Mr. Leo  Li จาก YOFC ประเทศจีน และ Mr.Tanat   Chokvanichaya  Managing Director KH Engineering 2000 Co.,Ltd. ให้การนำเสนอแนวทางการพัฒนาเมืองให้เป็น Smart City แบบเต็มรูปแบบ

26
ธ.ค.
576 ครั้ง

=== ทำ Smart City อย่างไร ? ให้ประสบความสำเร็จ ===

=== ทำ Smart City อย่างไร ? ให้ประสบความสำเร็จ ===

21
ธ.ค.
411 ครั้ง

DEPA สาขาภาคอีสานตอนกลาง ร่วมผลักดันให้เกิดร่วมทุนระหว่าง บริษัท จัมป์อัพ จำกัด กับ บริษัท เอสแอนด์เฮลท์ จำกัด เพื่อพัฒนาระบบ POS สำหรับร้านขายยา และ ระบบทะเบียนยาตามมาตรฐานสากล

DEPA สาขาภาคอีสานตอนกลาง ร่วมผลักดันให้เกิดร่วมทุนระหว่าง บริษัท จัมป์อัพ จำกัด กับ บริษัท เอสแอนด์เฮลท์ จำกัด เพื่อพัฒนาระบบ POS สำหรับร้านขายยา และ ระบบทะเบียนยาตามมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา KhonKaenSmartCity ด้าน HealthCareAndMedicalHub

19
ธ.ค.
547 ครั้ง

ประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Asia Digital Expo 2018

ด้วยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กำหนดจัดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Asia Digital Expo 2018” ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการดิจิทัลได้มีโอกาสมาแสดงนวัตกรรมในงาน สำนักงานฯ จึงขอประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาและคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “Asia Digital Expo 2018”