ข่าวสารของ depa

03
ก.ค.
366 ครั้ง

depa เชิญชวนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่านทางเว็บไซต์ http://ourking.mdes.go.th/sign

depa เชิญชวนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรเทิดพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่านทางเว็บไซต์ http://ourking.mdes.go.th/sign

18
ก.ค.
43 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง ข้อตกลงแลกเปลี่ยน(Barter)การใช้พื้นที่จัดกิจกรรมงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ"Digital Thailand Big Bang 2018"

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง ข้อตกลงแลกเปลี่ยน(Barter)การใช้พื้นที่จัดกิจกรรมงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ"Digital Thailand Big Bang 2018"

18
ก.ค.
66 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง การใช้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง การใช้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

18
ก.ค.
97 ครั้ง

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้เสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตามมาตรการ depa Digital Startup Fund

ประกาศสำนักงานฯ ที่ depa / ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้เสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตามมาตรการ depa Digital Startup Fund

18
ก.ค.
33 ครั้ง

UAE เข้าพบกระทรวง DE และ depa หารือการเตรียมงานมหกรรมโลก Expo 2020 Dubai

UAE เข้าพบกระทรวง DE และ depa หารือการเตรียมงานมหกรรมโลก Expo 2020 Dubai

18
ก.ค.
79 ครั้ง

การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลรายพื้นที่ จ.ชลบุรี

ตามที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล ในการส่งเสริมและสนับสนุนประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล ด้วยกลไก มาตรการ เครื่องมือ การจัดสรรทรัพยากร ให้เกิดระบบนิเวศที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ ภายใต้ความร่วมมือของพันธมิตร ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม วิชาการ ภาครัฐ และท้องถิ่น ในการดำเนินกิจกรรม แผนงาน โครงการอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีวิสัยทัศน์ “ยกระดับสู่เศรษฐกิจดิจิทัลทีมีพลวัตร บนฐานของสังคมที่มีความรู้ความเข้าใจและกำลังคนที่ปรับตัวและแสวงหาโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล” และมีแนวทางการขับเคลื่อนผ่าน ๔ ยุทธศาสตร์ ๑๐ โปรแกรม ดังต่อไปนี้

17
ก.ค.
33 ครั้ง
depa ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดอบรม General Training รุ่นที่ 1

depa ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดอบรม General Training รุ่นที่ 1

depa ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดอบรม General Training รุ่นที่ 1 สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ให้ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ในวันที่ 16-17 ก.ค.61 โดยมีหัวข้อในการอบรมเช่น 
- Project Management Process
- Software Implementation
- Pre-assessment Tool
- Process Development for ISO/IEC29110 
โดยในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและเข้าร่วมอบรมอย่างล้นหลามกว่า 70 คน จาก 29 บริษัท

17
ก.ค.
39 ครั้ง
depa สมาคมธุรกิจร้านอาหาร และ ATSI จับมือผนึกกำลัง จัดงานสัมมนา “ยกระดับมาตรฐาน ก้าวสู่ร้านอาหารดิจิทัล”

depa สมาคมธุรกิจร้านอาหาร และ ATSI ผนึกกำลัง “ยกระดับมาตรฐาน ก้าวสู่ร้านอาหารดิจิทัล”

depa สมาคมธุรกิจร้านอาหาร และ ATSI จับมือผนึกกำลัง จัดงานสัมมนา “ยกระดับมาตรฐาน ก้าวสู่ร้านอาหารดิจิทัล”  ณ ห้องประชุมดุสิตา โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต (เซียร์รังสิต) นำทีมโดย นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล บรรยายพิเศษในหัวข้อ “depa Transformation Fund และทิศทางทางการส่งเสริม SMEs ก้าวทันดิจิทัล” เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารเพื่อมุ่งการที่มีมาตรฐานและตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล และได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำที่มาร่วมบรรยาย เช่น 
- คุณปฐม อินทโรดม กูรูด้านไอที และที่ปรึกษาบริษัทไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- คุณทินกร เหล่าเราวิโรจน์ อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย 
และในงานยังมีการให้สิทธิผู้เข้าร่วมในการรับ depa mini-Transformation Voucher มูลค่าสูงสุด 10,000 บาทเพื่อ อซื้อ/ใช้บริการเครื่องมือดิจิทัลภายในงานอีกด้วย โดยมีผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลเข้าร่วมกว่า 80 ราย

17
ก.ค.
37 ครั้ง

ปลัดกระทรวงดีอี พร้อมผู้บริหาร depa เข้าร่วมหารือนักธุรกิจนักลงทุน บริษัทชั้นนำระดับโลก ณ Silicon Valley สหรัฐอเมริกา มุ่งสร้างการเติบโตด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมไทย

ปลัดกระทรวงดีอี พร้อมผู้บริหาร depa เข้าร่วมหารือนักธุรกิจนักลงทุน บริษัทชั้นนำระดับโลก ณ Silicon Valley สหรัฐอเมริกา มุ่งสร้างการเติบโตด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมไทย
 

16
ก.ค.
83 ครั้ง

depa ร่วมกับ สมาคมธุรกิจร้านอาหาร สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย จับมือผนึกกำลัง จัดงานสัมมนา “ยกระดับมาตรฐาน ก้าวสู่ร้านอาหารดิจิทัล” ในวันที่ 17 กรกฎาคม นี้

depa ร่วมกับ สมาคมธุรกิจร้านอาหาร สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย จับมือผนึกกำลัง จัดงานสัมมนา “ยกระดับมาตรฐาน ก้าวสู่ร้านอาหารดิจิทัล” ในวันที่ 17 กรกฎาคม นี้

13
ก.ค.
48 ครั้ง

การปรับตัวทั้งธนาคารและผู้ประกอบการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงธุรกรรมทางการเงิน Thailand 4.0 

การปรับตัวทั้งธนาคารและผู้ประกอบการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงธุรกรรมทางการเงิน Thailand 4.0 
>>>ใน Digital Thailand Big Bang Regional 2018 เชียงใหม่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2561
เวลา 13.00 - 14.00 น.
.
โดย
คุณรุ่งนภา อภิรติกุล  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ สายนโยบายการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
.
คุณณพชร คำภีระปัญญา 
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่
.
และ
ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ 
รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย
คุณชนัฐ เกิดประดับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์