โครงการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับสากล(Tourism Thailand Open Platform)

ยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย ด้วยนวัตกรรมทางดิจิทัล เพื่อการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ

 1. เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SMEs ด้านธุรกิจท่องเที่ยวของไทยรวมถึงยกระดับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
 2. เพื่อส่งเสริมการนำนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องมารองรับการให้บริการด้านการท่องเที่ยว
 3. เพื่อบริหารจัดการการกำหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว

โดยกิจกรรมในการดำเนินโครงการเป็นดังนี้

กิจกรรมที่ 1 กำหนดมาตรฐานด้านท่องเที่ยว

 1. แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดรหัสมาตรฐานว่าด้วยสถานพักแรมสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 2. ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดรหัสมาตรฐานว่าด้วยสถานพักแรมสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 3. ประกาศใช้รหัสมาตรฐานว่าด้วยสถานพักแรมสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางด้านโรงแรม Hotel Channel Management

 1. ออกแบบและพัฒนา ระบบ Hotel Channel Management
 2. ติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาระบบ
 3. ทดสอบการใช้งานระบบ
 4. ระบบสามารถใช้งานได้

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว Tourism Thailand Open Platform

 1. ออกแบบและพัฒนา ระบบ Tourism Thailand Open Platform
 2. ติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาระบบ Tourism Thailand Open Platform
 3. ทดสอบการใช้งานระบบ Tourism Thailand Open Platform
 4. ระบบสามารถใช้งานได้

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมการนำเทคโนโลยีไปใช้งาน

 1. กิจกรรมส่งเสริมการตลาดในประเทศ 11 ครั้ง
 2. กิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างประเทศ 4 ครั้ง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับโครงการ
http://www.thaitotop.com/
http://thtourism.com/
http://standard.thaitotop.com/

Tags: