โครงการ Thailand ICT Awards (TICTA) และ Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Awards 2016

สนับสนุนให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยได้มีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยได้มีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และได้เห็นถึงศักยภาพของผู้แข่งขันทางธุรกิจด้านซอฟต์แวร์จากทั่วโลก
เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยมีแรงบันดาลใจส่งผลงานเข้าร่วมเวทีระดับภูมิภาคอาเซียน เอเชียแปซิฟิก และระดับโลก

โดยมีผลการดำเนินการดังนี้

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
จำนวนผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ไทยที่ได้รับคัดเลือกเป็นซอฟต์แวร์ไทยดีเด่น 12 ผลิตภัณฑ์/ผลงาน จะทราบผลอย่างเป็นทางการ
ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2559
จำนวนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยที่สนใจส่งผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่เข้าร่วมการประกวด 50 ผลิตภัณฑ์/ผลงาน 181 ผลิตภัณฑ์/ผลงาน