depa สนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทย ยกระดับการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

วันที่: 05/06/2561 | ส่วนกลาง

depa สนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทย ยกระดับการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ: สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน หน่วยงานภาครัฐ องค์การเอกชน เช่น สมาคม หอการค้า สภาอุตสาหกรรม ที่มีการดำเนินงานสอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
วงเงินสนับสนุน: สูงสุดไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อโครงการ
เป้าหมาย: จำนวน ๕๐ โครงการ (สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจOperation Backbone อาทิเช่น PMS, CRM, HR, บัญชี ระบบการขาย ระบบการจองออนไลน์ และระบบคลังสินค้า เป็นต้น)
ระยะเวลาการรับสมัคร: ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
ระยะเวลาการพิจารณา: ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๖๑ - ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๑
ประกาศผล: ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๖๑

ประกาศและรายละเอียดโครงการท่องเที่ยว

เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการของหน่วยร่วม

สมัครวันนี้ – 8 มิถุยายน 2561 ได้ที่นี่ => https://goo.gl/forms/GPQmykJbPA14ocJ52
แบบฟอร์มใบสมัคร << คลิก >>
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ สาหรับหน่วยงานร่วมดาเนินงานฯ รัฐ องค์การเอกชน สถาบันการศึกษา << คลิก >>
ตัวอย่างหนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการฯ << คลิก >>

สามารถส่งเอกสารการสมัครเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนทางอีเมล [email protected] หรือทางไปรษณีย์ได้ที่
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
เลขที่ 120 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0 2141 7101 หรือ 081 556-7114, 086-277-5473
e-mail :  [email protected]

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: