คณะกรรมการระดับชาติ

คณะกรรมการระดับชาติ

คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
๑. รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ประธานกรรมการ
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กรรมการ
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรรมการ
๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กรรมการ
๕. ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ
๖. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรรมการ
๗. ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ
๘. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรรมการ
๙. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ
๑๐. ปลัดกระทรวงพลังงาน กรรมการ
๑๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
๑๒. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
๑๓. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ
๑๔. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
๑๕. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ
๑๖. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ
๑๗. เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
๑๘. เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรรมการ
๑๙. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโทรคมนาคม ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง กรรมการ
๒๐. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง กรรมการ
๒๑. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง กรรมการ
๒๒. ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรรมการและเลขานุการร่วม
๒๓. ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรรมการและเลขานุการร่วม
๒๔. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กรรมการและเลขานุการร่วม

 

คณะอนุกรรมการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
๑. นายกานต์  ตระกูลฮุน ที่ปรึกษา
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานอนุกรรมการ
๓. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รองประธานอนุกรรมการ
๔. ปลัดกระทรวงการคลัง อนุกรรมการ
๕. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ อนุกรรมการ
๖. ปลัดกระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการ
๗. ปลัดกระทรวงแรงงาน อนุกรรมการ
๘. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุกรรมการ
๙. เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก อนุกรรมการ
๑๐. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ
๑๑. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อนุกรรมการ
๑๒. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
๑๓. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
๑๔. ประธานสมาคมธนาคารไทย อนุกรรมการ
๑๕. เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ อนุกรรมการ
๑๖. เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อนุกรรมการ
๑๗. นายนินนาท  ไชยธีรภิญโญ อนุกรรมการ
๑๘. นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร อนุกรรมการ
๑๙. นายกสมาคมโทรคมนาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ อนุกรรมการ
๒๐. นายกสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อนุกรรมการ
๒๑. นายกสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ อนุกรรมการ
๒๒. ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
๒๓. กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท.โทรคมนาคม จำกัด อนุกรรมการ
๒๔. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
๒๕. ผู้แทนสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก อนุกรรมการและเลขานุการร่วม

 

คณะกรรมการจัดงาน World Expo 2020 Dubai
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ปรึกษา
๒. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานกรรมการ
๓. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือผู้แทน กรรมการ
๔. ปลัดกระทรวงพลังงาน หรือผู้แทน กรรมการ
๕. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทน กรรมการ
๖. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือผู้แทน กรรมการ
๗. ปลัดกระทรวงคมนาคม หรือผู้แทน กรรมการ
๘. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือผู้แทน กรรมการ
๙. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หรือผู้แทน กรรมการ
๑๐. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทน กรรมการ
๑๑. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม หรือผู้แทน กรรมการ
๑๒. ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผู้แทน กรรมการ
๑๓. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ หรือผู้แทน กรรมการ
๑๔. เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือผู้แทน กรรมการ
๑๕. อธิบดีกรมศุลกากร หรือผู้แทน กรรมการ
๑๖. ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน กรรมการ
๑๗. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กรรมการและเลขานุการ
๑๘. รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. ผู้อำนวยการกองกิจการระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
๑. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานอนุกรรมการ
๒. นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ รองประธานอนุกรรมการ
๓. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อนุกรรมการ
๔. อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อนุกรรมการ
๕. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงวัฒนธรรม อนุกรรมการ
๖. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ
๗. ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อนุกรรมการ
๘. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นายธนภณ วัฒนกุล) อนุกรรมการ
๙. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์) อนุกรรมการ
๑๐. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นายฐิติพัฒน์ ศุภภัทรานนท์) อนุกรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อนุกรรมการและเลขานุการ