จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อเรื่อง ราคากลาง ร่าง TOR ประกาศจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ข้อมูลแสดงสาระสำคัญในสัญญา รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม
จ้างผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 62
10 เม.ย. 62
10 เม.ย. 62
การจ้างดำเนินการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน (News Clipping) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 62
10 เม.ย. 62
10 เม.ย. 62
การประกวดราคาจ้างผู้บริหารงานมหกรรมของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภายในงาน Money Expo ๒๐๑๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 เม.ย. 62
17 เม.ย. 62
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 62
28 มี.ค. 62
จ้างประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก
27 มี.ค. 62
27 มี.ค. 62
การเช่าพื้นที่จัดงาน Digital Thailand Big Bang 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มี.ค. 62
การจ้างเหมาบริการผู้มาติดต่อรับโทรศัพท์ และรับ-ส่งเอกสารภายในสำนักงาน ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มี.ค. 62
19 มี.ค. 62
การจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดและแม่บ้านบริการ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 62
การจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดและแม่บ้านบริการ เดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 62
การจ้างผู้ดำเนินกิจกรรมเปิดตัว "สมาร์ทซิตี้ไทยแลนด์" (Smart City Thailand Takeoff) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 62
06 มี.ค. 62
การจ้างควบคุมงานตกแต่งพื้นที่อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (อาคารลาดพร้าว ฮิลล์) ชั้น 1, 4, 5, 7 และชั้น 8 โดยวิธีคัดเลือก
08 มี.ค. 62
การจ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมคนขับรถยนต์ สำหรับสำนักงานสาขาภาคใต้ตอนบน ประจำปี 2562 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.พ. 62
การเช่าพื้นที่สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศซอฟต์แวร์แห่งอาเซียน – ด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.พ. 62
การเช่าพื้นที่สำหรับห้อง IOT Smart City Lab และห้อง Business Center ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน อาคารศูนย์บริการวิชาการสะพานหิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
14 ก.พ. 62
การเช่าบริการโทรคมนาคม (บริการอินเตอร์เน็ต) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
14 ก.พ. 62
การจ้างจัดงานเปิดตัวสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น ภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
12 ก.พ. 62
จ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมคนขับรถยนต์ สำนักงานสาขาภาคอีสานตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
06 ก.พ. 62
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ IOC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
05 ก.พ. 62
01 เม.ย. 62
04 เม.ย. 62
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.พ. 62
04 ก.พ. 62
การประกวดราคาจ้างออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์และแอพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ Mobile Application สำหรับการติดตามข้อมูลข่าวสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 ก.พ. 62
05 ก.พ. 62