จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อเรื่อง ราคากลาง ร่าง TOR ประกาศจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ข้อมูลแสดงสาระสำคัญในสัญญา รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม
การจ้างผู้บริหารการจัดกิจกรรม depa Digital Community Fund Pitching Day โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอทีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรม IoT ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มิ.ย. 62
12 มิ.ย. 62
ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการผู้มาติดต่อ และรับ-ส่งเอกสารภายในสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พ.ค. 62
30 พ.ค. 62
การจ้างผู้ดำเนินการจัดประชุม สัมมนาและนิทรรศการ ASEAN Smart Cities Network (ASCN) โดยวิธีคัดเลือก
24 พ.ค. 62
การจัดจ้างผู้บริหารจัดงาน Executive Briefing ในหัวข้อ Digital Thailand : from Endgame 2 Startup โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 62
23 พ.ค. 62
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ IOC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
22 พ.ค. 62
22 พ.ค. 62
ประกวดราคาจ้างผู้บริหารจัดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 พ.ค. 62
30 พ.ค. 62
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ล้าสมัยและหมดอายุการใช้งาน
17 พ.ค. 62
การจ้างผู้ดำเนินโครงการศึกษาและประเมินสถานะความต้องการกำลังคนดิจิทัลในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยวิธีคัดเลือก
17 พ.ค. 62
การจ้างผลิตวีดิทัศน์ (VDO Presentation) ผลงานด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พ.ค. 62
การเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 พ.ค. 62
07 พ.ค. 62
การซื้อ Azure Cloud Platform สำหรับ Coding Thailand
07 พ.ค. 62
การประกวดราคาจ้างผู้บริหารการประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 พ.ค. 62
02 พ.ค. 62
17 พ.ค. 62
การจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 62
จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เม.ย. 62
18 เม.ย. 62
จ้างผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 62
10 เม.ย. 62
10 เม.ย. 62
การจ้างดำเนินการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน (News Clipping) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 62
10 เม.ย. 62
10 เม.ย. 62
การจ้างผิดเสื้อยืดสีเหลืองร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
01 เม.ย. 62
การประกวดราคาจ้างผู้บริหารงานมหกรรมของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภายในงาน Money Expo ๒๐๑๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 เม.ย. 62
17 เม.ย. 62
02 พ.ค. 62
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 62
28 มี.ค. 62