จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อเรื่อง ราคากลาง ร่าง TOR ประกาศจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ข้อมูลแสดงสาระสำคัญในสัญญา รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม
การเช่าบริการโทรคมนาคม (บริการอินเตอร์เน็ต) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
14 ก.พ. 62
จ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมคนขับรถยนต์ สำนักงานสาขาภาคอีสานตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
06 ก.พ. 62
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.พ. 62
04 ก.พ. 62
การประกวดราคาจ้างออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์และแอพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ Mobile Application สำหรับการติดตามข้อมูลข่าวสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 ก.พ. 62
05 ก.พ. 62
การจ้างพัฒนาเว็บไซต์ไทยแลนด์สมาร์ทซิตี้ (Thailand Smart City Website) ระยะที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
04 ก.พ. 62
การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระยะเวลา 3 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ม.ค. 62
การจ้างผู้บริหารนิทรรศการของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภายในงาน Japan Expo Thailand 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ม.ค. 62
การจ้างจัดงานวันสถาปนาสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ครบรอบ 2 ปี และเปิดที่ทำการแห่งใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
18 ม.ค. 62
การจ้างผู้บริหารโครงการสาธิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาเมืองท่องเที่ยว โดยวิธีคัดเลือก
17 ม.ค. 62
17 ม.ค. 62
17 ม.ค. 62
จ้างทำป้ายชื่อสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และโลโก้สำนักงานพร้อมติดตั้ง ณ อาคารลาดพร้าว ฮิลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ม.ค. 62
15 ม.ค. 62
การจ้างผู้ดำเนินโครงการศึกษาและจัดทำแผนการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ของประเทศไทย ในระยะเวลา 5 ปี โดยวิธีคัดเลือก
15 ม.ค. 62
การจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดและแม่บ้านบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 62
การจัดจ้างผู้บริหารจัดงาน depa-TusHoldings: Bangkok Entrepreneurship Camp
11 ม.ค. 62
การจ้างผู้บริหารการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ม.ค. 62
การจ้างโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ครั้งที่ 2
25 ธ.ค. 61
การเช่าอาคารแก่นนครออฟฟิศพาร์ค ประจำปีงบประมาณ 2562
24 ธ.ค. 61
การจ้างบริการส่วนกลางอาคารแก่นนครออฟฟิศพาร์ค ประจำปีงบประมาณ 2562
24 ธ.ค. 61
การจ้างจัดกิจกรรม depa Core Value (EQSSS) : Building Successful Team โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ธ.ค. 61
18 ธ.ค. 61
จ้างเหมาบริการจ้างล่ามแปลฉับพลันภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย พร้อมหูฟังแปลภาษาไร้สายและตู้แปลภาษาเพื่อใช้ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Smart City Framework Development
14 ธ.ค. 61
การจ้างจัดทำของที่ระลึก เพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61