จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อเรื่อง ราคากลาง ร่าง TOR ประกาศจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ข้อมูลแสดงสาระสำคัญในสัญญา รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม
จ้างประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก
27 มี.ค. 62
27 มี.ค. 62
การเช่าพื้นที่จัดงาน Digital Thailand Big Bang 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มี.ค. 62
การจ้างเหมาบริการผู้มาติดต่อรับโทรศัพท์ และรับ-ส่งเอกสารภายในสำนักงาน ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มี.ค. 62
19 มี.ค. 62
การจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดและแม่บ้านบริการ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 62
การจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดและแม่บ้านบริการ เดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 62
การจ้างผู้ดำเนินกิจกรรมเปิดตัว "สมาร์ทซิตี้ไทยแลนด์" (Smart City Thailand Takeoff) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 62
06 มี.ค. 62
การจ้างควบคุมงานตกแต่งพื้นที่อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (อาคารลาดพร้าว ฮิลล์) ชั้น 1, 4, 5, 7 และชั้น 8 โดยวิธีคัดเลือก
08 มี.ค. 62
การจ้างผู้บริหารงานมหกรรมของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภายในงาน Money Expo ๒๐๑๙
01 มี.ค. 62
การจ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมคนขับรถยนต์ สำหรับสำนักงานสาขาภาคใต้ตอนบน ประจำปี 2562 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.พ. 62
การเช่าพื้นที่สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศซอฟต์แวร์แห่งอาเซียน – ด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.พ. 62
การเช่าพื้นที่สำหรับห้อง IOT Smart City Lab และห้อง Business Center ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน อาคารศูนย์บริการวิชาการสะพานหิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
14 ก.พ. 62
การเช่าบริการโทรคมนาคม (บริการอินเตอร์เน็ต) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
14 ก.พ. 62
การจ้างจัดงานเปิดตัวสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น ภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
12 ก.พ. 62
จ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมคนขับรถยนต์ สำนักงานสาขาภาคอีสานตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
06 ก.พ. 62
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ IOC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
05 ก.พ. 62
01 เม.ย. 62
04 เม.ย. 62
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.พ. 62
04 ก.พ. 62
การประกวดราคาจ้างออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์และแอพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ Mobile Application สำหรับการติดตามข้อมูลข่าวสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 ก.พ. 62
05 ก.พ. 62
การจ้างพัฒนาเว็บไซต์ไทยแลนด์สมาร์ทซิตี้ (Thailand Smart City Website) ระยะที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
04 ก.พ. 62
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ม.ค. 62
22 ก.พ. 62
22 ก.พ. 62
การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระยะเวลา 3 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ม.ค. 62